Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 218-226
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 17/09/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

The species composition of filamentous fungi infecting on fry to fingerling of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra, cá bột, cá giống, Pangasianodon hypophthalmus, vi nấm

Keywords:

Fingerling, fungi, larvae, Pangasianodon hypophthalmus, striped catfish

ABSTRACT

The research was carried out to investigate fungal infections on striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) from larvae to fingerling. A total of 655 striped catfish were collected at Can Tho, Vinh Long, An Giang and Dong Thap provinces. The results showed that the prevalence of fungal infection was highest in fingerlings (22.8%), lowest in fry (16.9%), and larvae (20.5%). Fungal infection in the skin of larvae, fry, and fingerling was 40.3%, 35.1%, and 23.4%, respectively. The prevalence of fungal infection in the skin was higher than that in other organs such as gill, liver, kidney, and swim bladder. Four fungal genera were identified such as Fusarium sp. (43.9%), Aspergillus sp. (40.1%), Achlya sp. (11.5%), and Mucor sp. (4.5%). The results also indicated that Fusarium sp., Aspergillus sp., and Achlya sp. were found in most of the organs of fish. Mucor sp. isolated only in skins and gills of larvae and not found in fry and fingerling. Fusarium sp. was identified with a high infection rate in the swim bladder, especially in fingerling that clinical sign as swollen swim bladder fish.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định thành phần vi nấm nhiễm trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn bột đến giống. Tổng số 655 mẫu cá tra được thu tại 14 ao ương giống ở Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Đồng Tháp. Kết quả cho thấy tỉ lệ nhiễm vi nấm cao nhất ở cá giống (22,8%), kế đến là cá bột (20,5%) và thấp nhất ở cá hương (16,9%) . Vi nấm nhiễm trên da ở cá bột, cá hương và cá giống với tỉ lệ lần lượt là 40,3%, 35,1% và 23,4%. Tỉ lệ nhiễm vi nấm ở da cá tra cao hơn các cơ quan khác như mang, gan, thận và bóng hơi. Bốn giống nấm đã được định danh gồm Fusarium sp. (43,9%), Aspergillus sp. (40,1%), Achlya sp. (11,5%) và Mucor sp. (4,5%). Fusarium sp., Aspergillus sp. và Achlya sp. nhiễm trên các cơ quan. Mucor sp. chỉ phân lập được ở da và mang cá bột và không phát hiện ở cá hương và giống. Fusarium sp. được tìm thấy với tỉ lệ nhiễm cao ở bóng hơi, đặc biệt vào giai đoạn cá giống nhiễm bệnh trương bóng hơi.

Trích dẫn: Đặng Thụy Mai Thy, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thanh Phương và Trần Thị Tuyết Hoa, 2020. Thành phần vi nấm nhiễm trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn bột đến giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 218-226.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 129-136
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 183-193
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 29-36
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 48-57
Tải về
(2014) Trang: 308
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), Ho Chi Minh City, Vietnam, 24 - 28 November 2014,
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...