Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 48-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/01/2016

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

Identification of filamentous fungi effecting striped catfish fingerling (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra giống, Pangasianodon hypophthalmus, vi nấm, sinh học

Keywords:

Striped catfish fingerling, Pangasianodon hypophthalmus, fungi, biology

ABSTRACT

The research was carried out to investigate fungal infections on striped catfish fingerling (Pangasianodon hypophthalmus). Fungi was isolated from the diseased fish and inoculated on two culture media: Glucose Yeast agar and Potato dextrose agar; the inoculated plates were incubated for 5-7 days at 28-30ºC. The results showed that five fungal genera were identified such as Fusarium sp. (40.9%), Aspergillus sp. (27.3%), Achlya sp. (20.5%), Saprolegnia sp. (6.8%) and Mucor sp. (4.5%). The results also indicated that Fusarium sp. and Aspergillus sp. were found in most of the organs of fish; however, Achlya sp., Saprolegnia sp. and Mucor sp. were found only in muscles and gills. The prevalence of infection is various in gills (61.4%), swim bladder (19.3%), muscle (8%) and liver (8%). The optimal temperature of the fungal growth ranged from 28oC to 33oC. Fusarium sp. grew at 35oC after seven days of inoculation, meanwhile the others grew until 38oC. pH from 5.0 to 7.0 is suitable for the growth of isolated fungi. The fungi can use glucose, sucrose and maltose.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định thành phần vi nấm nhiễm trên cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus). Nấm được phân lập từ cá bệnh trên hai môi trường gồm glucose yeast agar (GYA) và potato dextrose agar (PDA) và được ủ từ 5-7 ngày ở 28-30ºC. Kết quả cho thấy năm giống nấm đã được định danh gồm Fusarium sp. (40,9%), Aspergillus sp. (27,3%), Achlya sp. (20,5%), Saprolegnia sp. (6,8%) Mucor sp. (4,5%). Fusarium sp. và Aspergillus sp. nhiễm trên các cơ quan nhưng Achlya sp., Saprolegnia sp. và Mucor sp. chỉ nhiễm ở mang và cơ. Tỉ lệ nhiễm ở các cơ quan khác nhau trong đó mang (61,4%), bóng hơi (19,3%), cơ (8%) và gan (8%). Nhiệt độ tối ưu cho vi nấm phát triển từ 28-33oC. Fusarium sp. phát triển đến 35oC sau 7 ngày nhưng các giống vi nấm còn lại có thể tồn tại đến 38oC. pH 5-7 thích hợp cho các chủng nấm phát triển. Nấm sử dụng glucose, sucrose và maltose.

Trích dẫn: Đặng Thụy Mai Thy, Phạm Minh Đức và Trần Thị Tuyết Hoa, 2016. Thành phần vi nấm kí sinh trên cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44b: 48-57.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 129-136
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 183-193
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 29-36
Tải về
(2014) Trang: 308
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), Ho Chi Minh City, Vietnam, 24 - 28 November 2014,
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...