Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Special Issue APE2019 (2019) Trang: 7 - 12
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Liên kết:

This study was conducted to produce a best method for improving water quality in aquaculture ponds in the acid sulphate soil areas. There are six fish-pond treatments were setup Hoa An Experimental Center - Can Tho University: (I) 100% organic fertilizer (pig manure) use (30 kg/100 m2); (II) biogas slurry use equivalent to 75%TKN in organic fertilizer; (III) biogas slurry use equivalent to 100%TKN in organic fertilizer; (IV) biogas slurry use equivalent to 125%TKN in organic fertilizer; (V) biogas slurry use equivalent to 150%TKN in organic fertilizer; and (VI) fish-pond treatment without using biogas slurry. The results showed that biogas slurry could improve pH of water in acid sulfate soil infected ponds. Indeed, treatment II increased water pH from 3.3 to 6.5 after 1.5 month and maintained at this value until end of the experiment. Dissolved oxygen and Chlorophyll-a were also reasonably high (5.2 ppm and 143.05 µg/L) after 45 days of treatment. Farmers at acid sulphate soil areas could applied this treatment model to improve water quality that serve for aquaculture opportunity, raising income to families. 

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 67-75
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 69-77
Tải về
Số 02 (2004) Trang:
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang: 145-160
Tạp chí: Lục Bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
1 (2012) Trang: 39
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
17 (2012) Trang: 16
Tạp chí: Aquaculture Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...