Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2020) Trang: 137-142
Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Viêt Nam
Liên kết:

Khao sat thinh phan loai ca d Vtfdn Qu6c gia (VQG) Tram Chin dr¢c thtlc hi¢n vao thang 1o nam 2ol8 (mda mua) va thang 3 nam 2019 (mda kh6) d cac kie'u sinh canh la lung sen, d6ng c6 ning, rting tram wh kenh rach. K€t qua khao sat da thu vi dinh danh dugc 68 1oai ca thu¢c 9 bo va 26 ho, trong d6 c6 5 loai trong danh muc Sach d6 ECC* (c5 +bug tong d6 - Rasbora urophthalmoides, Ca dr6ng - Cirrhinus microlepis, Ca Leo - Wallago attu, Ca tre `.-ing-Clariasmacrocephalus,C5hiathia\-Bettasplendens)vb1Lodingoqi\di(ed\ankir\h-Pterygoplichthyspardalis) congu}Tcoxamhaih¢sinhthai.K6tquacdngchothaysudadangthanhphanloaivamticd¢phongphdcdangu6n `.qi ci chiu anh hu6ng bdi mha vu, mha mua da clang hcJn so v6i mha kh6. D6i v6i sinh canh kenh rach, thanh phan loai ca a wing dem da clang hon so vdi 6 ben trong VQG; vi vay can c6 giai phap quin ly thich hop nham duy tri su =E dapg thinh phan loai ca ben trong VQG tti ngu6n gi6ng tt[ nhien trong giai doan ngap lũ.

 
Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 124-129
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 140-147
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 56-64
Tải về
Trương Quốc Phú (2022) Trang: 254-284
Tạp chí: Môi trường và nguồn lợi thủy sinh vật ở Đồng bằng sông Cửu Long
Le Viet Phu, Nguyen van Giap, Le thi Quynh Tram, Chu thai Hoanh and Malcolm McPherson (2019) Trang: 227-240
Tạp chí: Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin
1 (2012) Trang: 26th 15:50-16:25
Tạp chí: International Workshop on Freshwater Biodiversity Coversation in Asia
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Fishes of the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Freshwater Biodiversity Conservation in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...