Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Le Viet Phu, Nguyen van Giap, Le thi Quynh Tram, Chu thai Hoanh and Malcolm McPherson (2019) Trang: 227-240
Tạp chí: Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin

Small-scale aquaculture in the Mekong Delta often takes place in combination with rice farming or raising livestock. Aquaculture in this case is combined with other farming activities in order to make optimal use of natural resources and seasonal conditions. There are three main types of integrated aquaculture in the Mekong Delta: fish aquaculture
integrated with livestock raising, rice-shrimp culture, and rice-fish culture. 

The rice-prawn model is one of the most productive and suitable economic farming models in the floodplain areas of the Vietnamese Mekong Delta. Our findings suggest that this farming model should be encouraged in order to decrease the areas under triple-crop rice farming. Seasonal floods still play an important role in the sustainable development of small-scale aquaculture and inland fisheries in floodplain areas of the Mekong Delta. The floodplain areas should not only be used for rice farming, but also for small-scale aquaculture and fisheries development—this could help to decrease the large areas currently under triple-crop rice farming and create environmentally and economically sustainable pathways for agricultural livelihoods in the Delta.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 124-129
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 140-147
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 56-64
Tải về
Trương Quốc Phú (2022) Trang: 254-284
Tạp chí: Môi trường và nguồn lợi thủy sinh vật ở Đồng bằng sông Cửu Long
6 (2020) Trang: 137-142
Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Viêt Nam
1 (2012) Trang: 26th 15:50-16:25
Tạp chí: International Workshop on Freshwater Biodiversity Coversation in Asia
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Fishes of the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Freshwater Biodiversity Conservation in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...