Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2016) Trang: 102-109
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Study on reproductive biology of vermiculated sailfin catfish Pterygoplichthys disjunctinrs (Weber, 1991) in the Mekong delta was carried out from April, 2013 to March, 2014. The results showed that the matured fish in stage IV and stage V was found in all year round, in which the highest ratio of maturation was determined in the period of April-September. Gonadosomatic Indexs (GSD of males were lower than those of females, and GSI of female was high in the period of April-September and the highest value was in June Q.98%). Meanwhile, Hepatosomatic Index (HSD was changed inversely with GSI and ranged from 0.78 to 1.47c/o. T\e condition factor (CF) ranged from 3.08% to 7.2% and showed that CF was higher from April to September. The results indicated that the main spawning season of P. disjunctivus occurred from April to September, however this species can breed in all year round. The fecundity of P. disjunctivus ranged from 252 to 5820 eggs/female and relative fecundity fluctuated from 2665 to 18092 eggs/kg of female. l,ength at first maturity (L.) was 17.12 cm and 9.14 cm of of female and male, respectively.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 124-129
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 140-147
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 56-64
Tải về
Trương Quốc Phú (2022) Trang: 254-284
Tạp chí: Môi trường và nguồn lợi thủy sinh vật ở Đồng bằng sông Cửu Long
6 (2020) Trang: 137-142
Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Viêt Nam
Le Viet Phu, Nguyen van Giap, Le thi Quynh Tram, Chu thai Hoanh and Malcolm McPherson (2019) Trang: 227-240
Tạp chí: Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin
1 (2012) Trang: 26th 15:50-16:25
Tạp chí: International Workshop on Freshwater Biodiversity Coversation in Asia
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Fishes of the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Freshwater Biodiversity Conservation in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...