Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 195-202
Tải về

ABSTRACT

Sixty-two bacteria isolates composing of 17 proteolytic bacteria, 24 cellulolytic bacteria, 21 amylolytic bacteria were isolated from wastewater of two municipal solidwaste plants Dong Thanh and Tan Long, CanTho city on specific media. Among the whole bacteria isolated, there were 19 mesophilic bacteria and 32 thermophilic bacteria. In which there were 12 isolates having high effectiveness in both of meso and thermopile and in three kinds of material.

Keywords: wastewater, proteolytic bacteria, cellulytic bacteria, amylolytic bacteria, mesophile, thermophile

Title: Isolation of proteolytic, cellulolytic and amylolytc bacteria in wastewater from municipal solidwaste plant in CanTho city

Tóm tắt

Sáu mươi hai dòng vi khuẩn phân giải chất hữu cơ bao gồm 17 dòng phân giải protein, 24 dòng phân giải cellulose, 21 dòng phân giải tinh bột được phân lập từ nước rỉ ở hai bãi rác Đông Thạnh và Tân Long, Cần Thơ trên những môi trường đặc hiệu. Trong đó tổng số vi khuẩn phân lập được, có 19 dòng vi khuẩn bình nhiệt và 32 dòng vi khuẩn ưa nhiệt. Trong số này có 12 dòng vi khuẩn có độ hữu hiệu cao phân bố 2 dòng vi khuẩn trong mỗi nhóm bình nhiệt hay ưa nhiệt và trong ba loại cơ chất.

Từ khóa: nước rỉ rác, vi khuẩn phân giải protein, vi khuẩn phân giải cellulose, vi khuẩn phân giải tinh bột, bình nhiệt, ưa nhiệt

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 189-198
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 197-205
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 93-102
Tải về
Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 289-303
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long Vai trò của Trường Đại học Cần Thơ
(2019) Trang: 248-257
Tạp chí: HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM: TÁI CẤU TRỤC HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA VIẾT NAM CHO CÁC THẬP NIÊN ĐẦU CỦA THẾ KỸ XXI
1 (2012) Trang: 364
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...