Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2017) Trang: 148-152
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 13 Jun 2016
Revised 09 Oct 2016

Accepted 29 Jul 2017

 

This paper presents the results of the study about the bark of Oroxylum indicum (L.) Vent, collected in An Giang province, Vietnam. Three compounds consisting of oroxylin A 7-O-β-D-glucopyranoside (1), baicalein 7-O-β -D-glucopyranoside (2) and verbascoside (3) were isolated from the ethyl acetate extract. The structures of these compounds have been elucidated by modern spectroscopic methods: NMR and MS.

Keywords

Baicalein 7-O-β-D-glucopyranoside, Oroxylin A 7-O-β-D-glucopyranoside, Oroxylum indicum (L.) Vent., Verbascoside

Cited as: Huong, T.N.L., Minh, L.T., Tien, V.N.G., 2017. Chemical examination on the ethyl acetate extract of the bark of Oroxylum indicum (L.) Vent. Can Tho University Journal of Science. Vol 6: 148-152.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 114-118
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 116-119
Tải về
Tập. 57, Số. CĐ Công nghệ thực phẩm (Food Technology) (2021) Trang: 143-150
Số 22b (2012) Trang: 184-189
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 190-199
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 46-49
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 56-61
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 72-77
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 73-76
Tải về
1 (2020) Trang: 118-126
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tự nhiên lần 7
November, 16, 2019 (2019) Trang: 560-567
Tạp chí: Proceeding of International workshop 2019 on trade and Science-Technology development in the Mekong Delta in the context of international integration
55 (4E23) (2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên ần thứ V (2016) Trang: 13-20
Tạp chí: Journal of Science and Technology
(2014) Trang: 165 of Proceeding
Tạp chí: Vietnam Malaysia International Chemical Congress, November 7-9, 2014, Ha Noi
Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014 (2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...