Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 153-161
Tải về

ABSTRACT

Before Ho Bieu Chanh, perhaps none of the Southern writers cared about regular life in order to realize and exalt the beauty of Vietnamese Southern peasants? personality Those ones were shown naturally, truthfully and vividly. This was made by real details and using words which carry Southern color. Ho Bieu Chanh attributed skillfully for each person a special feature. However, from these typical ones, he could generalize the general personality of Vietnamese Southern peasants.

Keywords: Personality, morality, benevolence and righteousness, patience,  straightforwardness, rusticity and honesty

Title:  Vietnamese Southern peasants? personality in Ho Bieu Chanh?s novels

TóM TắT

Trước Hồ Biểu Chánh, có lẽ chưa có nhà văn miềnNamnào quan tâm đến cuộc sống đời thường để phát hiện và đề cao vẻ đẹp ở tính cách người nông dânNambộ. Những tính cách này được thể hiện một cách tự nhiên, chân thật và sinh động. Đó là nhờ vào các chi tiết rất thực, rất đời thường, nhờ vào ngôn ngữ đậm sắc tháiNambộ. Hồ Biểu Chánh đã khéo léo chạm khắc cho mỗi người một dáng vóc riêng. Nhưng từ những nét riêng tiêu biểu ấy lại khái quát nên được tính cách chung về người nông dânNambộ.

Từ khóa: Tính cách, đạo lí, nhân nghĩa, nhẫn nại, cần cù, thẳng thắn, bộc trực, bình dị, chất phác

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 16-27
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 23-31
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 50-55
Tải về
Tập 2 (2015) Trang: 1115- 1123
Tạp chí: Việt Nam học Những phương diện văn hóa truyền thống
số 2 (516) (2015) Trang: 96-105
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...