Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 4 (2021) Trang: 53-64

Bài viết nhằm đánh giá khả năng ứng dụng ảnh viễn thám chỉ số diện tích lá MODIS LAI và dữ liệu thời tiết thu thập bằng IOT trong ước đoán năng suất lúa dựa trên pixel ảnh. Phương pháp nghiên cứu dựa trên nguồn ảnh MODIS LAI MCD15A2Hv006. Bản đồ diện tích lá mỗi vụ được tổng hợp từ các ảnh LAI ứng với thời điểm 30-40 ngày sau sạ cho từng đợt sạ. Giá trị LAI được chuyển đổi thành hệ số phát triển tương đối của lá (RGRL) sử dụng cho mô hình Oryza2000 v3 để ước đoán năng suất lúa. Mô hình được hiệu chỉnh dựa vào năng suất lúa vụ Hè Thu năm 2018 để làm cơ sở ước tính cho các vụ còn lại. Với các tham số được hiệu chỉnh, năng suất mô phỏng được kiểm chứng cho vụ Thu Đông 2018, Đông Xuân 2018-2019 và  Hè Thu 2019 với sai số RMSE lần lượt là 0,44 tấn, 0,38 tấn và 0,31 tấn tương ứng với nRMSE là 5,61%, 4,22% và 5,40%. Kết quả đạt được cho thấy ảnh MODIS LAI giúp xây dựng bản đồ ước đoán năng suất chi tiết mức pixel nhờ vào phương pháp xử lý ảnh đơn giản, dễ triển khai ứng dụng cho các nhà quản lý trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp.

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 103-109
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 144-158
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 196-202
Số 14 (2010) Trang: 288-293
Tải về
In Woillez, M.-N. and Espagne, E. (2022) Trang: 207-239
Tạp chí: The Mekong Delta Emergency Climate and Environmental Adaptation Strategies to 2050
In: Etienne Espagne (2021) Trang: 441-475
Tạp chí: Climate Change in Viet Nam Impacts and Adaptation, A COP26 Assessment Report of the GEMMES Viet Nam Project
(2018) Trang: 183-187
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2018, Can Tho University, 22-25 November, 2018
1 (2014) Trang: 181-191
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, ngày 28-19/11/2014
1 (2013) Trang: 401
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...