Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 196-202

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

A Markov – Cellular Automata model for land-use change simulation in coastal provinces of the Mekong Delta

Từ khóa:

Đồng bằng sông Cửu Long, Thay đổi sử dụng đất, Mô hình macro, Nước biển dâng, Markov, Cellular Automata

Keywords:

Mekong Delta, Land-use change, Macro model, Sea level rise, Markov, Cellular Automata

ABSTRACT

The Mekong Delta is predicted as a region that will be affected by the global climate changes. Especially, sea level rise will affect the agricultural land use in the coastal areas of the Mekong Delta. In this study, a macro model has been developed for land-use change simulation using Markov - Cellular Automata in combination with land suitability analysis method based on GAMA - an Agent Based Modeling platform. This method has resulted a model for simulating land-use change of eight provinces along the coast of the Mekong Delta from 2000 to 2008, verifying the simulation results with the land-use map in 2008 of the provinces. Base on this model, we have built the scenarios for simulation land-use in 2030 and in 2050 under the effect of sea level rise. The model could be used as an effective way for testing different land-use planning scenarios.

TÓM TẮT

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Đặc biệt vấn đề mực nước biển dâng sẽ ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp của các tỉnh ven biển của vùng. Nghiên cứu đã xây dựng mô hình mô phỏng thay đổi sử dụng đất các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên phương pháp Markov - Cellular Automata kết hợp với phân tích đặc tính thích nghi đất đai trên hệ nền mô phỏng đa tác tử GAMA. Kết quả xây dựng được mô hình mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất của 8 tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình được kiểm chứng kết quả mô phỏng với bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2008 của các tỉnh. Dựa trên mô hình đã xây dựng, tiến hành chạy mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất với dữ liệu kịch bản nước biển dâng trong tương lai vào năm 2030 và 2050. Việc ứng dụng mô hình nhằm cung cấp công cụ mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long với những những kịch bản khác nhau hỗ trợ các nhà quản lý trong xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất đai.

 

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 103-109
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 144-158
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 288-293
Tải về
In Woillez, M.-N. and Espagne, E. (2022) Trang: 207-239
Tạp chí: The Mekong Delta Emergency Climate and Environmental Adaptation Strategies to 2050
In: Etienne Espagne (2021) Trang: 441-475
Tạp chí: Climate Change in Viet Nam Impacts and Adaptation, A COP26 Assessment Report of the GEMMES Viet Nam Project
(2018) Trang: 183-187
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2018, Can Tho University, 22-25 November, 2018
1 (2014) Trang: 181-191
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, ngày 28-19/11/2014
1 (2013) Trang: 401
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...