Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19b (2011) Trang: 130-135
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về

ABSTRACT

Stemming from the need to expand the growing rice area to Phu Tan district - An Giang province, and diversify to create the same delicious typical rice style. CK92 seed collected from this area, the purifying method and selected by SDS-PAGE approaching to high yield, good quality. The experiments including 2 pure lines were carried out two seasons (Winter Spring 2008-2009 and summer- Autumn 2009) by RCBD with three replications. Results showed that 1 elite lines was chosen. Yields ranged from 6.5 to 7.5 ton/ha, low amylose content <3%, protein> 10%.

Keywords: SDS-PAGE, Phu Tan glutinous, CK92 glutinous

Title: Purification of  CK92 glutinous rice varieties for good quality

TóM TắT

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng vùng chuyên canh nếp cho huyện Phú Tân ? An Giang, đồng thời làm đa dạng hoá các giống nếp, nhằm tạo ra được giống nếp thơm, ngon đặc trưng cho vùng. Từ giống nếp CK92 thu thập ban đầu tại địa phương, được thanh lọc và tuyển chọn bằng phương pháp điện di SDS-PAGE theo hướng năng suất cao, chất lượng tốt và đã chọn được 2 dòng ưu tú. Khảo nghiệm cơ bản 2 dòng ưu tú và 1 giống đối chứng nếp CK92 địa phương tại huyện Phú Tân vào 2 vụ Đông Xuân 2008 - 2009, Hè Thu 2009 chọn được dòng đạt mục tiêu năng suất cao 6,5 ? 7,5 tấn/ha, hàm lượng amylose thấp < 3%, hàm lượng protein cao > 10%, độ bền thể gel cấp 1.

Từ khóa: SDS-PSGE, Nếp Phú Tân, Nếp CK92

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 1-6
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 102-107
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 118-125
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 164-172
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 180-188
Tải về
1 (2012) Trang: 57
Tạp chí: Research on Sustainable Biomass System …
1 (2012) Trang: 61
Tạp chí: Research on Sustainable Biomass System …
6 (2011) Trang: 18
Tác giả: Võ Công Thành
Tạp chí: Renewable Energy
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...