Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 180-188
Tải về

ABSTRACT

In order to increase protein content ofCanThoUniversitysoybean germplasm, 166 acessions were analayzed by Kjeldahl and SDS-PAGE methods. Results showed that introduced accession had protein contentranged from 34,83% to 47,09% while domestic ones ranged 31,29% to 43,36%. SDS-PAGE method could prove that acessions analayzed were pure line or not. The coeffcient correlation among protein content, b basic subunits and acidic subunits was positive. The acessions: BA VI and BOONE proved that they wre pure lines and high protein content. They should be used to be parents in future crossess.

Keywords: SDS-PAGE, Kjeldahl, soybean breeding, protein, elite pure line

Title: Detected out protein marker in relation to soybean protein content by SDS-PAGE method

TóM TắT

Nhằm tuyển chọn giống đậu nành theo hướng nâng cao hàm lượng protein, đánh giá hàm lượng protein của 166 giống đậu nành bằng phương pháp Kjeldahl và phương pháp điện di protein SDS-PAGE. Kết quả ghi nhận được giống đậu nành ngoại nhập có khoảng biến thiên hàm lượng protein (34,83 ? 47,09%) cao hơn giống nội địa (31,29? 43,36%). Phương pháp điện di SDS-PAGE cho phép đánh giá được độ thuần các giống đậu nành đã được khảo sát và mối tương quan giữa hàm lượng protein với tiểu đơn vị b, acidic và basic là tương quan thuận, chọn được giống đậu nành: BA Vì và BOONE ngoài mức độ thuần còn có hàm lượng protein rất cao.

Từ khóa: SDS-PAGE, Kjeldahl, chọn giống đậu nành, protein, dòng thuần ưu tú 

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 1-6
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 102-107
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 118-125
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 130-135
Tác giả: Võ Công Thành
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 164-172
Tải về
1 (2012) Trang: 57
Tạp chí: Research on Sustainable Biomass System …
1 (2012) Trang: 61
Tạp chí: Research on Sustainable Biomass System …
6 (2011) Trang: 18
Tác giả: Võ Công Thành
Tạp chí: Renewable Energy
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...