Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
04 (2018) Trang: 54-57
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Dạy và học ngày nay

Trong thế kỷ XXI khoa học và công nghệ, tri thức phát triển nhanh và liên tục. Do đó, chương trình giáo dục các nước đã thay đổi, xây dựng theo hướng phát triển năng lực. Ưu điểm của chương trình giáo dục này là phát triển vai trò, năng lực của người học với tư cách là chủ thể của quá trình nhận thức. Một trong những năng lực quan trọng người học cần được trang bi là năng lực tư duy phản biện.. Tư duy phản biện là kĩ năng tư duy bậc cao; là "chìa khóa" quan trọng giúp con người tồn tại, "chung sống và khẳng định mình" trong xu thế hội nhập toàn cầu như hiện nay. Tư duy phản biện có liên quan đến tư duy logic và khả năng suy luận. Bài viết bàn về tầm quan trọng của câu hỏi, chiến lược đặt câu hỏi của giảng viên và hướng dẫn sinh viên đặt câu hỏi, tranh luận nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Cần Thơ.

Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 87
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
2 (2011) Trang: 117
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Ngữ Nga học & hiện đại
26 (2011) Trang: 244
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Thế giới khoa học, văn hóa, giáo dục
1 (2011) Trang: 266
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Ngoại ngữ và văn hóa …
3 (2011) Trang: 276
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Khoa học
130 (2011) Trang: 175
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Khoa học
1 (2010) Trang: 215
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Ngôn ngữ, hiện thực, nhận thức
11 (2010) Trang: 172
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Lí luận, nghiên cứu, thực hành
1 (2010) Trang: 137
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: HT Phương pháp giảng dạy
1 (2010) Trang: 172
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Từ ngữ chứa đựng ý tưởng
6 (2010) Trang: 63
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Văn bản, chủ thể nghiên cứu, …
1 (2010) Trang: 117
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Nghiên cứu về ngôn ngữ …
1 (2010) Trang: 227
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: HT Phương pháp giảng dạy
8 (2006) Trang: 136
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Tiếng Nga như một ngoại ngữ
1 (2005) Trang: 222
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Ngữ Nga học & hiện đại
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...