Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2021) Trang: 43-49
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), TP. HCM, ngày 23-24/12/2021

Với mô hình LSTM, mực nước sông có thể được dự báo dựa vào mực nước của các thời điểm trước đó. Tuy nhiên, mực nước sông còn chịu ảnh hưởng bởi độ trễ của dòng chảy giữa các trạm và lượng mưa tại thời điểm thu thập dữ liệu để dự báo. Hệ thống dự báo mực nước dựa trên các phương pháp tập hợp mô hình và đặc trưng dòng chảy được thực nghiệm và đề xuất trong nghiên cứu này. Mực nước tại trạm Cần Thơ được dự báo dựa trên thông tin mực nước của các trạm trước đó đặt tại Tân Châu, Châu Đốc, Vàm Nao và Mỹ Thuận. Dữ liệu mực nước và lượng mưa thu thập hàng giờ trong năm 2012-2015 được dùng để huấn luyện mô hình; dữ liệu năm 2016 và 2020 dùng để kiểm tra đánh giá mô hình đề xuất. Dữ liệu mực nước của 72 giờ trước đó của 1 trạm, 5 trạm, kết hợp độ trễ hay kết hợp thông tin lượng mưa được sử dụng để dự đoán mực nước trạm Cần Thơ cho 1h, 12h, 24h tiếp theo. Kết quả cho thấy sai số RMSE cho mô hình Stacking dự đoán 12h là 8.2; 24h là 8.6 so với mô hình LSTM đã đề xuất trong nghiên cứu trước đó cho lần lượt dự đoán 12h, 24h là 9.9 cm và 9.7 cm.

 
Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 126-134
Tải về
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 164-170
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 179-188
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 18-27
Tải về
24 (2021) Trang: 172-178
Tạp chí: Hội thảo quốc gai về một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT @, Thái Nguyên, Tháng 12 năm 2021
(2021) Trang: 291-298
Tạp chí: Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), HCM, 2021
(2019) Trang: 119-126
Tạp chí: Hội nghị nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Huế, 6/2019
3(4) (2019) Trang: 1-19
Tạp chí: Journal of Information & Telecommunication
(2018) Trang: 255-265
Tạp chí: Intelligent Information and Database Systems
(2017) Trang: 124-130
Tạp chí: FAIR 2017 - Đà Nẵng - 8/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...