Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 114-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 16/08/2019

Ngày duyệt đăng: 16/10/2019

 

Title:

Impacts of surface water resources changes and current land use on agriculture in the floodplains of Dong Thap province

Từ khóa:

Nông nghiệp, phân tích hệ thống, thay đổi nguồn nước, tỉnh Đồng Tháp, vùng ngập lũ

Keywords:

Agriculture, Dong Thap province, floodplains, system analysis, water resource changes

ABSTRACT

The study is aimed to analyze the impacts of surface water resources changes on agriculture in supporting water resources management in the floodplains of Dong Thap province in the context of uncertainty changes. The study applied system analysis approach based on the DPSIR framework to describe the interaction between surface water resources changes and current land use on agriculture in the floodplains of Dong Thap province. The results showed that there was a high fluctuation of the highest flood level (Hmax) in Tan Chau station (from 2010) that caused the difficulties in management and adaptation to surface water resources changes in the floodplains of Dong Thap in the future. In addition, the current land use has impacted directly and indirectly on the reduction of water and soil quality in the floodplains of Dong Thap. The interaction between surface water changes and current land use can affect the instability in agriculture in the floodplains of Dong Thap in the future.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích tác động của sự thay đổi nguồn nước đến lĩnh vực nông nghiệp để làm cơ sở hỗ trợ quản lý hiệu quả nguồn nguồn nước ở vùng ngập lũ tỉnh Đồng Tháp trước bối cảnh thay đổi bất định trong tương lai. Nghiên cứu áp dụng khung phân tích hệ thống DPSIR kết hợp với khảo sát thực tế và tham vấn ý kiến chuyên gia để đánh giá tác động của sự thay đổi nguồn nước mặt đến hoạt động nông nghiệp của người dân ở vùng ngập lũ tỉnh Đồng Tháp. Kết quả cho thấy đỉnh lũ có biên độ dao động cao tính từ năm 2010 tại trạm Tân Châu và điều này gây khó khăn trong việc quản lý và thích ứng với sự thay đổi nguồn nước ở vùng ngập lũ Đồng Tháp trong tương lai. Ngoài ra, hiện trạng sử dụng đất đai đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự suy giảm chất lượng nước và đất canh tác. Sự tác động giữa thay đổi nguồn nước và hiện trạng sử dụng đất đai có thể ảnh hưởng đến sự không ổn định hoạt động nông nghiệp ở vùng ngập lũ Đồng Tháp trong tương lai.

Trích dẫn: Hồng Minh Hoàng, Hà Huỳnh Dư, Trần Dương Ngân Thảo và Văn Phạm Đăng Trí, 2019. Tác động của thay đổi nguồn nước mặt và hiện trạng sử dụng đất đai đến hoạt động nông nghiệp ở vùng ngập lũ tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 114-124.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 1-12
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-125
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 48-59
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-61
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 54-63
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 71-82
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 74-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...