Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 71-82
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/02/2015

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

Impacts of climate change and available (surface) water resources for irrigation on rice yield in the alluvial and flooding-affected floodplain in the Tra Noc ward of Can Tho city

Từ khóa:

Nguồn nước thay đổi, biến đổi khí hậu, thay đổi mưa và nhiệt độ, nước tưới cho nông nghiệp, mô hình AquaCrop

Keywords:

Water resource changes, climate change, changing rainfall and temperature,irrigation wather  for agriculture, AquaCrop model

 

ABSTRACT

Climate change, leading to changes of water resources, has caused negative impacts on the Vietnamese Mekong Delta, especially the agriculture; however, little study was done in order to understand possible impacts of such changes on the food security issues. This study is to understand possible impacts of climate change and different irrigational schemes on rice productivity in the Tra Noc ward of Can Tho city. The AquaCrop model was modified by introducing irrigational schemes into the model to meet the actual condition of the irrrigated rice farming system in the study area. The simulated results showed that in the future the increase of rainfall and temperature would lead to the great fluctuation of irrigated water, resulting in minor impacts on the rice yield of different crop seasons. However, different irrigational schemes led to great changes on rice productivity. The obtained results showed that with the modification of the AquaCrop model, the model could be used to simulate changes of rice yield of the irrigated rice farming system according to changes of water supply and different scenarios of rainfall changes. In addition, this study is also to provide local governments an insight into suitable adaptation strategies to ensure the food security for the study area in specific and the Vietnamese Mekong Delta in general.

TÓM TẮT

Biến đổi khí hậu (BĐKH) dẫn đến sự thay đổi nguồn nước là nguyên nhân tác động tiêu cực đến Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng lại có ít nghiên cứu để hiểu rõ tác động của sự thay đổi này đến vấn đề an ninh lương thực. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu về tác động của BĐKH và sự thay đổi phương pháp tưới tưới đến năng suất lúa ở vùng chịu nhiều tác động của lũ hằng năm ở ĐBSCL. Mô hình AquaCrop được sử dụng trong nghiên cứu này với phương pháp tưới được thiết kế lại theo nhu cầu tưới thực tế của cây lúa tại khu vực nghiên cứu. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng, trong tương lai lượng mưa và nhiệt độ tăng dẫn đến sự biến động lớn về nguồn nước tưới và tác động không đáng kể đến năng suất lúa ở các mùa vụ khác nhau. Tuy nhiên, việc thay đổi phương pháp tưới sẽ ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi năng suất lúa. Kết quả đạt được của nghiên cứu cho thấy mô hình AquaCrop có thể được sử dụng để mô phỏng ảnh hưởng của các điều kiện khí hậu và phương pháp tưới khác nhau lên năng suất cây lúa. Ngoài ra, nghiên cứu này cung cấp cho chính quyền địa phương một cái nhìn sáng suốt trong các kế hoạch thích ứng thích hợp để đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực nghiên cứu nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 1-12
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-125
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 114-124
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 48-59
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-61
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 54-63
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 74-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...