Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2020) Trang: 3701-3706
Tạp chí: Management Science Letters

This paper aims to evaluate the awareness and behavior of using environmentally friendly products in case of plastic straws using the theory of planned behavior. Exploratory Factor Analysis (EFA) and linear regression analysis were employed to determine and evaluate the influential factors on the intention of using environmentally friendly straws and alternatives among young people in Mekong Delta provinces. The data were randomly collected from 150 interviewees as research respondents who are aged from 18 to 33. The results show that the intention to use environmentally friendly straws depends on factors including (1) Attitude, (2) Environmental awareness, (3) Subjective norm, (4) Perceived behavioral control and (5) Perceived effectiveness.

Các bài báo khác
3 (2019) Trang: 2134-2147
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
(2018) Trang: 861-871
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution, Danang UNiversity-Kontum Campus, 14-15/12/2018
(2017) Trang: 768-778
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS, ngày 13/1/2017-15/1/2017
(2017) Trang: 229-239
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...