Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 132-145
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia - Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên ngày 17/2/2017
Liên kết:

Mô hình trọng lực hay còn gọi là mô hình lực hấp dẫn (GM – Gravity model) là mô hình kinh tế lượng, đồng thời là một công cụ hữu hiệu trong việc giải thích khối lượng và chiều hướng thương mại song phương giữa các quốc gia và được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế. Mô hình lực hấp dẫn thương mại trong thương mại quốc tế đầu tiên được sử dụng để đo lường giá trị xuất khẩu giữa hai quốc gia với nhau, do hai nhà khoa học Timbergen (1962) và Poyhonen (1963) xây dựng và phát triển. Trong bài viết này nhóm tác giả sử dụng một mô hình trọng lực để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu (KNXK) cà phê của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2015. Thông qua bài viết này đã đạt được những thành công nhất định trong việc giải thích những nguyên nhân ảnh hưởng đến KNXK cà phê là do sự khác biệt trong quy mô nền kinh tế, khoảng cách giữa các quốc gia, độ mở nền kinh tế, quy mô dân số, khoảng cách văn hóa, ... Bằng cách áp dụng phương pháp của tốc độ hội tụ, chúng tôi cũng tìm ra rằng Việt Nam có tiềm năng thương mại đặc biệt là với một số thị trường như Mỹ và Đức. Cũng dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường tiềm năng này trong thời gian tới.

Các bài báo khác
3 (2019) Trang: 2134-2147
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
(2018) Trang: 861-871
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution, Danang UNiversity-Kontum Campus, 14-15/12/2018
(2017) Trang: 768-778
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS, ngày 13/1/2017-15/1/2017
(2017) Trang: 229-239
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...