Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
02 (ISSN 2354-1350) (2017) Trang: 43-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Liên kết:

Một trong những hoạt động chính của công ty con thuộc công ty đa quốc gia là xuất khẩu sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm mang lại nguồn lợi cho nước tiếp nhận đầu tư hoặc mang về cho công ty mẹ (Greenaway và Kneller, 2007). Tại Việt Nam, hơn 50% các công ty đa quốc gia góp vốn đầu tư là các công ty Châu Á (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2016) trong tổng các đầu tư trực tiếp nước ngoài, nên việc tìm hiểu nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư này tại Việt Nam thông qua khả năng xuất khẩu của các công ty con là cần thiết. Nguồn số liệu của 44 công ty đa quốc gia châu Á tại Việt Nam dùng trong nghiên cứu được trích từ dữ liệu của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng thế giới và Tổng cục Thống kê. Thông qua kết quả từ mô hình OLS, nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu của các công ty đa quốc gia Châu Á tại Việt Nam như sau: Phương thức thâm nhập thị trường, Kinh nghiệm quốc tế của công ty mẹ, tuổi của các công ty con, số lượng giấy chứng nhận quốc tế của công ty con có tác động cùng chiều, trong khi đó biến kinh nghiệm của nhà quản lý có mối quan hệ nghịch biến đến khả năng xuất khẩu của công ty con, và cuối cùng các biến Khoảng cách văn hóa, giới tính nhà quản lý, khoảng cách địa lý, khoảng cách kinh tế  thì không có ý nghĩa về mặt thống kê. Kết quả của nghiên cứu có thể được dùng để xây dựng giải pháp cho việc nâng cao xuất khẩu của công ty đa quốc gia châu Á tại Việt Nam.

Các bài báo khác
3 (2019) Trang: 2134-2147
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
(2018) Trang: 861-871
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution, Danang UNiversity-Kontum Campus, 14-15/12/2018
(2017) Trang: 768-778
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS, ngày 13/1/2017-15/1/2017
(2017) Trang: 229-239
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...