Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 32-39
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/01/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

The residues of propiconazole accumulated in rice field soils and irrigation canal sediments in Hau Giang, Viet Nam

Từ khóa:

Hoạt chất propiconazole, kênh nội đồng, thuốc trừ bệnh, ruộng lúa

Keywords:

Propiconazole, irrigation canals, fungicides, paddy fields

ABSTRACT

The study was conducted to determine residues of the propiconazole in rice field soil and irrigation canal sediment in the triple and double rice crop farming systems and to assess relationship between the propiconazole residue and organic matter content and soil texture. The results showed that the residue of propiconazole in the soil in the triple rice crop farming system was higher than that in the double rice crop farming system, i.e. 225.17 ±15.45 µg.Kg-1 and 174.92 ±17.43 µg.Kg-1, respectively and that in the sediment were 178.39 ±11.82 µg.Kg-1 and 95.47 ±19.76 µg.Kg-1, respectively. Residues of propiconazole were positively correlated with the organic matter and clay contents with correlation coefficients of r = 0.85 and r = 0.63 (p < 0,05), respectively. Moreover, the propiconazole with high potential for bioaccumulation causes long-term adverse effects on aqua-organisms and human beings. Therefore, studies on the accumulation of propiconazole in water, sediment and aquatic populations need to be carried out in the future.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định dư lượng propiconazole trong đất ruộng lúa, bùn đáy trên kênh nội đồng giữa khu vực canh tác lúa 3 vụ và 2 vụ/năm; đánh giá tương quan giữa dư lượng propiconazole với hàm lượng chất hữu cơ và thành phần cơ giới đất và bùn đáy. Kết quả nghiên cứu cho thấy dư lượng propiconazole trong đất ruộng lúa ở khu vực canh tác lúa 3 vụ/năm cao hơn so với khu vực canh tác lúa 2 vụ/năm với giá trị trung bình lần lượt là 225,17 ±15,45 µg.Kg-1 và 174,92 ±17,43 µg.Kg-1; trong bùn đáy kênh nội đồng là 178,39 ±11,82 µg.Kg-1 và 95,47 ±19,76 µg.Kg-1 tương ứng. Dư lượng propiconazole tương quan thuận với chất hữu cơ và phần trăm cấp hạt sét với hệ số r = 0,85 và r = 0,63 (p < 0,05) tương ứng. Hoạt chất propiconazole có tiềm năng tích lũy sinh học cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh vật thủy sinh và con người. Do vậy, nghiên cứu khả năng tích lũy của hoạt chất propiconazole trong nước, đất và sinh vật cần sớm được thực hiện.

Trích dẫn: Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn và Trần Trung Bảy, 2016. Dư lượng hoạt chất propiconazole trong đất ruộng và trong bùn đáy trên kênh nội đồng tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 32-39.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 65-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...