Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 49-57
Tải về

Abstract

Some rice varieties were collected  in  Ben Tre, Long An, Tien Giang and Tra Vinh provinces. These  varieties were evaluated by microsatellite method with primer RM223, and seed storage proteins were evaluated by protein SDS-PAGE method.  Results showed that 6 rice varieties had the same molecular length of DNA band expressed on saline tolerance as previous reports (Doc Phung), 11 rice varieties had the same as that of sensitive standard variety (IR28) while the other 5 rice varieties had the length of molecular DNA between the two standard varieties. These rice varieties were high  phenotypic diversity (Ho), genotypic diversity (HEP), and sum of the effective number of alleles (SENA). This reflected that rice varieties planted along the coastal areas of the Mekong Delta were diverse in seed storage proteins, thus selection on expected elite pure lines could be  effective on saline tolerance and high protein content .

Keywords: Rice, Salt tolerance, SDS-PAGE, DNA

Title: Evaluation of salt tolerance and diversity of seed storage protein of some rice varieties growing in the coastal areas of Ben Tre, Long An, Tien Giang and Tra Vinh provinces

TóM TắT

Các giống lúa được thu thập ở vùng ven biển của các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang và Trà Vinh.  Đặc tính kháng mặn được đánh giá bằng phương pháp điện di DNA với primer RM223 và đa dạng protein dự trữ được đánh giá bằng điện di SDS-PAGE.  Kết quả thí nghiệm cho thấy có 6 giống lúa thể hiện băng DNA giống như giống chuẩn kháng mặn (Đốc Phụng) và 11 giống thể hiện băng DNA  tương tự như giống chuẩn nhiễm mặn (IR28); Bên cạnh đó có 6 giống thể hiện tính trung gian. Giống lúa vùng ven biển đa dạng kiểu hình (Ho), đa dạng kiểu gen (HEP) và tổng số allele có hiệu quả ở mỗi locus cũng đa dạng.  Điều nầy cho thấy giống lúa vùng ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long đa dạng di truyền về protein dự trữ, vì vậy chọn lọc dòng thuần chịu mặn và hàm lượng protein cao là có hiệu quả.

Từ khóa: Lúa, kháng mặn, SDS-PAGE, DNA

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 33-39
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...