Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 33-39
Tải về

Abstract

Grain quality including nutritional and commercial qualities were evaluated using IRRI's standard (1988).  Experimental results showed that amylose content of the grain was scored at various categories, in which the intermediate amylose content group 11 varieties are of. Total brown rice protein content ranged from 7% to 13%, in which 33 varieties had total protein content higher than 10% gelatinization temperature ranged from code 1 to 7, in which 29 varieties had code 3; gel consistency was scored at various categories,in which 20 varieties were at scale from 4(soft) to 5 (very soft; brown rice length ranged from scale 3(long) to 7(short), in which 24 varieties were scale 3(long); brown rice shape ranged from scale 1(slender) to 3(medium), in which 12 varieties were scale 1.

Keywords: Rice, amylose, protein, gelatinization temperature,  gel consistency

Title:  Evaluation of grain quality of 55 rice varieties growing in the coastal areas of Ben Tre, Long An, Tien Giang and Tra Vinh provinces

TóM TắT

Kết quả thí nghiệm cho thấy:  có 24 giống có hạt dài từ 6,6-7,5 mm, và 12 giống xếp vào dạng hạt rất dài.   Nhóm lúa nếp có giống Nếp Sáp đạt hàm lượng amylose chuẩn (<2%); năm giống lúa nếp còn lại có hàm lượng amylose trên 2%.  Nhóm lúa tẻ có 11 giống có hàm lượng amylose trung bình, mềm cơm. Các giống đều có hàm lượng protein khá cao, trong đó có 33 giống có hàm lượng hơn 10%, các giống còn lại phân bố chủ yếu ở hàm lượng 8-9%, ngoại trừ giống Nếp 4 Tháng và U17 có hàm lượng < 8%.  Có 14 giống lúa tẻ có độ bền gel thuộc nhóm mềm cơm đến rất mềm cơm và 6 giống nếp có độ bền gel thuộc nhóm rất mềm cơm, các giống còn lại phân bố tập trung chủ yếu ở nhóm trung bình.  Nhiệt trở hồ của các giống biến thiên từ cấp 1-7, nhưng tập trung chủ yếu ở cấp 3, với 29 giống. Với kết quả trên các giống có phẩm chất tốt, đạt tiêu chuẩn gạo chất lượng cao như Thanh Trà, Nàng Thơm Chợ Đào (TG1), Nàng Thơm Chợ Đào (LA), Nàng Thơm (muộn) được bổ sung làm nguồn vật liệu địa phương để lai tạo giống lúa chất lượng cao.

Từ khóa: Lúa, amylose, protein, nhiệt trở hồ, độ bền gel

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 49-57
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...