Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19a (2011) Trang: 96-108
Tải về

ABSTRACT

?Value chain analysis of rice product in theMekongDelta? based on an integrated approach of Kaplinsky and Morris (2000), Recklies (2001), GTZ ValueLinks (2007) and M4P (2007) along with direct interviews of 564 individual chain actors and 10 groups of rice farmers in the four research provinces. Research results consist of (1) Analysis of present rice value chain including domestic rice value chain and export rice value chain, (2) Chain economic analysis includes production cost, cost-added, value added, net value added (profit), chain income of each actor and the entire chain, (3) Analysis of risks, risk management and policy issues of the rice chain, (4) SWOT analysis focuses on strengths, weaknesses, opportunities and threats as well as examines rice chain quality problems. Finally, chain upgrading strategies of rice product are developed to improve chain value added, profit, income, competitive advantage and rice chain sustainable development in the Mekong Delta particularly and inVietnamgenerally.

Keywords: Actor, added value, rice and value chain

Title: Part 1: Value chain analysis of rice product in the Mekong Delta

TóM TắT

?Phân tích chuỗi giá trị lu?a ga?o vu?ng đồng bằng sông Cửu Long? theo cách tiếp cận tổng hợp của Kaplinsky va? Morris (2000), Recklies (2001), GTZ ValueLinks (2007) va? M4P (2007) cu?ng vơ?i pho?ng vâ?n trư?c tiê?p 564 đa?i diê?n ca?c ta?c nhân tham gia chuô?i va? 10 nho?m nông dân trồng lúa thuộc bốn tỉnh co? diê?n ti?ch va? sa?n lươ?ng lu?a cao nhâ?t vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cư?u đa? đi sâu phân ti?ch (1) chuô?i gia? tri? lu?a ga?o nô?i đi?a va? chuô?i gia? tri? lu?a ga?o xuâ?t khâ?u, (2) phân ti?ch kinh tê? chuô?i nhâ?n ma?nh phân phô?i lơ?i i?ch, chi phi?, gia? tri? gia tăng cu?ng như tô?ng lơ?i nhuâ?n cu?a mô?i ta?c nhân va? toa?n chuô?i, (3) phân ti?ch hâ?u câ?n, ru?i ro va? chi?nh sa?ch hô? trơ? co? liên quan, (4) phân tích SWOT liên quan đến mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơ cũng như xác định các vấn đề về chất lượng sản phẩm của chuỗi. Cuối cùng, nghiên cứu còn đề cập đến ca?c chiến lược nâng cấp chuỗi va? ca?c gia?i pha?p vê? chi?nh sa?ch nhằm để tăng giá trị gia tăng, thu nhập và lợi nhuận, lợi thế cạnh tranh cũng như phát triển bền vững ngành ha?ng lu?a ga?o ở ĐBSCL no?i riêng va? Viê?t Nam no?i chung.

Từ khóa: chuỗi giá trị, giá trị gia tăng, tác nhân và lu?a ga?o 

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 100-111
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 107-119
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 110-121
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 25-33
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 40-49
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 61-70
Tải về
Số 18 (2015) Trang: 16-25
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ
Sep 22 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Roundtable on Inclusive agribusiness in Southeast Asia
CAS paper No 96 (2015) Trang: 1-33
Tạp chí: Centre for International Management and Development Antwerp
Số 2 (2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số 23 (2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
1 (2013) Trang: 35
Tạp chí: VIETNAM RICE, FARMERS AND RURAL DEVELOPMENT
226 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp và PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Challenge to Sustainable Development in the Mekong Delta : Regional and National Policy Issues and Research Needs
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...