Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 25-33
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/04/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Solutions for value chain of ST5 rice in Soc Trang province

Từ khóa:

Chuỗi giá trị, gạo ST5, giá trị gia tăng và tác nhân

Keywords:

Value chain, ST5 rice, added value and actors

ABSTRACT

Soc Trang, a coastal province in the Mekong Delta,Vietnam, occupies a large proportion of rice area in the agricultural economic structure of the province. Particularly, Soc Trang Province possesses the natural advantages to grow aromatic rice production due to high quality varieties of aromatic rice produced by the province itself such as "ST" varieties, particularly "ST5". This kind of rice varieties has reached both standards of productivity and quality, which has really brought higher income to rice farmers and contributed to the provincial economic development. However, there have been several factors with negative impacts on ST5 production and distribution in terms of mixed other varieties in the production and mixed rice in the distribution stage, which somehow negatively affect ST5 brand reputation in the market. The study of ST5 rice value chain aims to propose the solutions for upgrading, improving the competitiveness in quantity and export rice quality, and increasing the income and profit in the entire chain.

TóM TắT

Sóc Trăng là một trong những tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long có diện tích cây lúa chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Đặc biệt, Sóc Trăng có ưu thế về điều kiện sản xuất lúa thơm chất lượng cao nhơ? va?o viê?c cho?n ta?o tha?nh công ca?c giô?ng lu?a thơm cao sa?n ?ST? nói chung và ?ST5? nói riêng. Giống lúa này đáp ứng cả hai tiêu chuẩn năng suất và chất lượng, đa? thực sự đem lại thu nhập cao hơn cho nông dân và góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, co? nhiê?u yếu tố ta?c đô?ng xâ?u đê?n sa?n xuâ?t và tiêu thụ làm giảm uy tín thương hiệu trên thị trường như lẫn giống khác trong khâu sản xuất và lẫn lộn gạo khác trong khâu tiêu thụ. Nghiên cứu chuỗi giá trị gạo thơm ST5 nhằm đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi, nâng cao khả năng cạnh tranh về số lượng và chất lượng xuất khẩu, nâng cao thu nhập và lợi nhuận toàn chuỗi.

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 100-111
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 107-119
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 110-121
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 40-49
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 61-70
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 96-108
Tải về
Số 18 (2015) Trang: 16-25
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ
Sep 22 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Roundtable on Inclusive agribusiness in Southeast Asia
CAS paper No 96 (2015) Trang: 1-33
Tạp chí: Centre for International Management and Development Antwerp
Số 2 (2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số 23 (2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
1 (2013) Trang: 35
Tạp chí: VIETNAM RICE, FARMERS AND RURAL DEVELOPMENT
226 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp và PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Challenge to Sustainable Development in the Mekong Delta : Regional and National Policy Issues and Research Needs
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...