Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 88-95
Tải về

ABSTRACT

Phalaenopsis sp., one of beautiful flower species of Orchid family, is cultivated for cutting and decorating in houses. Chitosan, which was extracted from the cell walls of crustacean exoskeletons, was reported as an efficient substance for the plant growth including orchids. Objectives of this study were to determine effects of chiosan at different concentrations on growth of in vitro Phalaenopsis shoot clumps and plantlets. Results obtained showed that the complement of chitosan 5-25 mg/l was effective for the growth of shoot clumps, which obtained number of shoots, relative increasing height and ratio of root formation at high values. As regards plantlet culture, the concentrations of chitosan 15 mg/l and 25 mg/l improved considerably height and new root formation of plantlets at 70 days after cultured.

Keywords: Phalaenopsis sp., chitosan, shoot clump, plantlet, root formation

Title: Effects of chitosan on in vitro growth of shoot clumps and plantlets of Phalaenopsis

TóM TắT

Lan Hồ điệp (Phalaenopsis sp.) là một trong những loài hoa đẹp của Họ Lan, được trồng dùng làm hoa cắt cành hoặc trang trí trong nhà. Chitosan, chiết xuất từ vỏ của các loài giáp xác được báo cáo là chất có hiệu quả cho sự sinh trưởng của thực vật, trong đó có lan. Mục đích của nghiên cứu này là xác định hiệu quả của chitosan ở các nồng độ khác nhau lên sự sinh trưởng của cụm chồi và lan con Hồ điệp in vitro. Kết quả đạt được cho thấy sự bổ sung chitosan 5-25 mg/l có hiệu quả cho sự sinh trưởng của cụm chồi với số chồi, chiều cao chồi gia tăng tương đối và tỷ lệ tạo rễ đều đạt các giá trị cao. Đối với nuôi cấy cây lan con, nồng độ chitosan 15 mg/l và 25 mg/l cải thiện đáng kể chiều cao và sự hình thành rễ mới của cây con ở 70 ngày sau khi cấy.

Từ khóa: Phalaenopsis sp.,  chitosan, cụm chồi, cây con, sự hình thành rễ

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 179-188
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 216-222
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 32-38
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 39-48
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 47-54
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 61-67
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...