Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 39-48
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/01/2016

Ngày chấp nhận: 30/08/2016

 

Title:

Selection for salt tolerant callus lines of soybean cultivar 760-4 by gamma ray treatment

Từ khóa:

Giống đậu nành MTĐ 760-4, chống chịu mặn,  NaCl, tia gamma, proline

Keywords:

Soybean variety  MTD 760-4, salt tolerance, NaCl, gamma ray, proline

ABSTRACT

Salt stress affects the growth, yield and quality of soybean. Mutagenesis through irritation method with gamma ray in combination with in vitro selection on the medium supplemented with NaCl was carried out on the soybean cultivar MTD 760-4 to obtain salt-tolerant callus lines. Results showed that, in salt concentration of 2.5 g/L, most callus grew normally. Salt tolerance to 5 g/L was achieved by culturing non-irradiated and irradiated callus at doses from 5-40 Gy on selection medium with 5 g/L of NaCl  after four times of selection. Callus tolerated salinity to dose of 7.5 g/L when selected at irradiated dose of 5 Gy. Proline content was accumulated highly in salt tolerant callus lines on media containing NaCl concentrations of  5 and 7.5 g/L.

TÓM TẮT

Stress mặn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của đậu nành. Sự tạo đột biến bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma kết hợp với chọn lọc in vitro trên môi trường nuôi cấy có bổ sung muối NaCl đã được thực hiện trên mô sẹo giống đậu nành MTĐ 760-4 nhằm tạo nên các dòng mô sẹo có khả năng chống chịu mặn. Kết quả cho thấy, ở nồng độ mặn 2,5 g/L mô sẹo đậu nành sinh trưởng bình thường. Sự chống chịu mặn 5 g/L đạt được khi nuôi cấy mô sẹo không chiếu xạ và mô sẹo được chiếu xạ với liều từ 5-40 Gy trên môi trường chọn lọc với muối NaCl 5 g/L sau 4 lần chọn lọc. Mô sẹo chống chịu mặn đến 7,5 g/L khi được chọn lọc ở liều chiếu xạ 5 Gy. Hàm lượng proline tích lũy cao trong các dòng mô sẹo chịu mặn ở môi trường chứa muối 5 và 7,5 g/L.

Trích dẫn: Lê Hồng Giang, Trần Thị Tuyết Lan và Nguyễn Bảo Toàn, 2016. Chọn lọc các dòng mô sẹo chống chịu mặn của giống đậu nành MTĐ 760-4 bằng xử lý tia gamma. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45b: 39-48.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 179-188
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 216-222
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 32-38
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 47-54
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 61-67
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 88-95
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...