Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 116-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa
31/05/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Effects of albendazole and fumagillin on Kabatana sp. (Microsporidia) infection in kidney and muscle cells of catfish (Pangasianodon hypohthalmus)

Từ khóa:

Albendazole, Fumagillin, Kabatana, Microsporidia, P. hypophthalmus

Keywords:

Albendazole, Fumagillin, Kabatana, Microsporidia, P. hypophthalmus

ABSTRACT

The study was carried out to determine the viability of Kabatana sp. spores in artificial environment and the ability of drugs inhibiting Microsporidia infected in kidney and muscle cells of catfish. The results showed that kidney and muscle cells grew well in L-15 medium. The results of spore experimental challenges showed that, after 2 hours of challenge, kidney and muscle cells were invaded by spores, accounted for 11.68±2.60% of total kidney cells and 7.49±3.02% of total muscle fibers. After 12 hours, 100% of kidney cells and muscle cell fibers were invaded. Besides that, the results of drug experiments showed that Albendazole and Fumagillin, at concentration 5 µg/mL, had ability to inhibit Kabatana sp. infection in kidney and muscles cells, and can be applied to treat infection of spores caused by Kabatana sp. in catfish muscles.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng tồn tại của bào tử Kabatana sp. trong môi trường nhân tạo và khả năng ức chế của thuốc kháng sinh lên vi bào tử trùng nhiễm trên tế bào thận và cơ cá tra. Kết quả cho thấy tế bào thận và sợi cơ của cá tra có khả năng sống sót trong môi trường L-15. Kết quả cảm nhiễm bào tử vào tế bào thận và cơ sau 2 giờ cảm nhiễm cũng cho thấy, các tế bào bị bào tử xâm nhập với tỉ lệ nhiễm là 11,68±2,60% tổng số tế bào thận và 7,49±3,02% tổng số sợi cơ. Tại thời điểm 12 giờ sau khi cảm nhiễm, 100% các tế bào thận và sợi cơ bị bào tử xâm nhiễm. Bên cạnh đó, kết quả thí nghiệm thuốc cũng cho thấy albendazole và fumagillin ở nồng độ 5 µg/mL có khả năng ức chế Kabatana sp. nhiễm trong tế bào thận/cơ cá tra, có thể áp dụng thử nhiệm trong điều trị bệnh gạo do vi bào tử trùng Kabatana sp. kí sinh trong cơ cá tra.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu Hằng và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2018. Tác động của thuốc albendazole và fumagillin lên vi bào tử trùng Kabatana sp. gây nhiễm trong tế bào thận và cơ cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 116-124.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 101-110
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 125-132
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 131-139
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 155-164
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 167-175
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...