Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 125-132
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/07/2015

Ngày chấp nhận: 25/05/2016

Title:

The effects of some drugs and chemicals to Microsporidiosis impacted on Striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Vi bào tử trùng, thuốc, hóa chất, điều trị

Keywords:

Microsporidia, drug, chemical, treatment

ABSTRACT

The effect of some chemicals and drugs impacted on spores of microsporidia was identified to be prerequisite for experiments in prevention and treatment of diseases caused by Microsporidiosis disease on pond catfish. Spores in cysts collected from infected fish were cleaned, detemined the density of 107 spores/mL then the spores were exposed to drugs and chemicals at different levels. The results showed that the chemicals were commonly used as formalin and alcohol (40-70% concentration), chlorine dioxide, hydrogen peroxide, iodine, chlorine (0.1-0.7% concentration) killing effectively microsporidia spores. However, the time that spores were killed, was identical in all treatments ranging from 1.05-39.50 minutes depending on the concentration and type of chemicals. Three antibiotics such as albendazole, fumagillin and TNP-470 also showed the ability to destroy spores of microsporidia in the concentrations of 0.1; 0.2; 1; 2; 3; 4; 5 µg/mL. The time that spores were killed from 3.20 to 11.75 hours, 4.03 to 13.67 hours and  5.37 to 13.75 hours corresponding to albendazole, fumagillin and TNP-4 used.

TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại hóa chất và thuốc lên vi bào tử trùng Microsporidia được thực hiện trong phòng thí nghiệm làm tiền đề cho thí nghiệm phòng và điều trị bệnh gạo gây ra trên cá tra nuôi trong ao. Vi bào tử trùng trong bào nang thu từ cá tra bệnh gạo được tinh sạch, sau đó xác định mật độ 107 bào tử/mL và cho bào tử tiếp xúc trực tiếp với thuốc và hóa chất ở nhiều nồng độ khác nhau. Kết quả cho thấy các hóa chất được sử dụng phổ biến như alcohol, formalin nồng độ 40-70%; chlorine dioxide, hydrogen peroxide, chlorine, iodine nồng độ 0,1-0,7% có tác động ảnh hưởng đến vi bào tử trùng Microsporidia. Tuy nhiên, thời gian hóa chất tác động đến vi bào tử trùng ở các nghiệm thức dao động từ 1,05-39,50 phút phụ thuộc vào nồng độ hóa chất. Ba loại kháng sinh là albendazole, fumagillin và TNP-470 cũng có khả năng tác động đến Microsporidia ở các nồng độ từ 0,1; 0,2; 1; 2; 3; 4; 5 µg/mL. Thời gian để thuốc tác động làm bất hoạt vi bào tử trùng từ 3,20-11,75 giờ, 4,03-13,67 giờ và  5,37-13,75 giờ tương ứng với albendazole, fumagillin và TNP-470  được sử dụng.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu Hằng và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2016. Ảnh hưởng của một số loại hóa chất và thuốc lên vi bào tử trùng (Microsporidia) nhiễm trong cơ cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43b: 125-132.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 101-110
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 116-124
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 131-139
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 155-164
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 167-175
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...