Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 101-110
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/08/2015

Ngày chấp nhận: 26/02/2016

Title:

Identification of Microsporidia pathogen infected in muscle of catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Bào nang, cơ cá tra, Kabatana, Microsporidia

Keywords:

Cyst, muscle of catfish, Kabatana, Microsporidia

ABSTRACT

This study was carried out to determine the species composition and  infection intensity with microsporidia spores infected in the fry, the fingerling and commercial size of catfish. 473 microsporidia-positive samples were recorded from 578 fish samples collected in An Giang, Can Tho and Vinh Long provinces from April 2013 to November 2014. Fry and fingerling stages had higher infection rates than commercial period. Infection prevalence was 93.3% in the fry stage, 70-96.6% in fingerlings and 40-73.3% in commercial size fish. The infection intensity in fry ranged from 2-14 cysts/fish, 1-119 cyst/fish in fingerling and 1-83 cysts/fish in commercial fish. Histological determination of infected fish muscle showed structure loss and necrotic, the tissues of fish were lysed completely by Mirosporidia spores. PCR analysis of fish muscle infected with spores showed the amplification product at the size of 1100 bp. Results of identification by morphological observation together sequenced technique confirmed the infected mirosporidia belonged to Kabatana genus.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thành phần loài và mức độ nhiễm vi bào tử trùng Microsporidia nhiễm trong cơ cá tra ở giai đoạn cá hương, cá giống và cá nuôi thương phẩm (cá thịt). Kết quả khảo sát 578 mẫu cá tra thu từ các ao nhiễm bệnh gạo ở An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long từ tháng 4/2013 đến 11/2014 đã ghi nhận 473 mẫu cá nhiễm Microsporidia. Giai đoạn cá hương và cá giống có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn giai đoạn cá thịt. Tỷ lệ nhiễm trong ao cá hương chiếm 93,3%, ao cá giống có tỉ lệ nhiễm 70-96,6%, ao cá thịt nhiễm từ 40-73,3%. Cường độ nhiễm ở cá hương dao động từ 2-14 bào nang/cá, ở cá giống từ 1-160 bào nang/cá và cá thịt từ 1-83 bào nang/cá. Kết quả mô học xác định vùng cơ của cá tra nhiễm bào nang gạo bị mất cấu trúc và hoại tử, các tế bào mô bị vi bào tử trùng Mirosporidia ly giải hoàn toàn. Phân tích PCR mẫu cơ cá tra bệnh gạo cho thấy vi bào tử trùng nhiễm trong cơ với vạch sản phẩm khuếch đại có kích thước là 1100 bp. Kết quả định danh bằng quan sát hình thái kết hợp giải trình tự gen xác định vi bào tử trùng thuộc giống Kabatana.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 116-124
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 125-132
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 131-139
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 155-164
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 167-175
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...