Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2019) Trang: 45-49
Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến canh tác bền vững cây ăn trái. Điều tra được thực hiện với 150 hộ canh tác cây có múi (bưởi Da xanh, cam sành, cam Xoàn, quýt Đường) và xoài cát Hòa Lộc tại tỉnh Hậu Giang trong thời gian từ tháng 2 - 5/2018. Kết quả phân tích nhân tố cho thấy có năm nhân tố bền vững là sử dụng đất, sử dụng dinh dưỡng, Hiệu quả kinh tế, Thiết kế vườn và Lao động được khám phá, trong đó có hai nhân tố quan trọng nhất là sử dụng đất và sử dụng dinh dưỡng. Dựa trên năm nhân tố được khám phá, một số giải pháp được đề nghị để cải thiện hiệu quả canh tác cây ăn trái tỉnh Hậu Giang theo hướng bền vững.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-11
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 106-116
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 39-50
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 51-63
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 55-64
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 64-75
Tải về
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 65-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...