Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 106-116
Tải về

ABSTRACT

Currently, concerns about environmental issues are increasing considerably in every agricultural sector. To reduce the environmental impacts, the production of agricultural products should be evaluated for the environmental impacts from the production process. This research was conducted through survey data on the use of fertilizers, pesticides, and gasoline from 150 rice fields of farmers in districts of Chau Thanh (Soc Trang), Cai Lay (Tien Giang), Thoai Son (An Giang), and Phuoc Long (Bac Lieu). Method of life cycle assessment (LCA) was used to assess the environmental impacts and done by the SimaPro software. The results showed that to produce one kilogram of rice the global warming impact was 609.6 gCO2-eq., the acidification impact was 4.7 gSO2-eq., and the eutrophication impact was 47.9 gNO3-eq. The impact of global warming in the production of one kilogram of rice was largely due to CH4 emissions from rice soil (69.04%) and the use of nitrogen fertilizer (26.84%). The use of nitrogen fertilizer caused the most acidified (93.63%) and the land use caused the most eutrophicated (80.30%).

Keywords: LCA, rice, global warming, acidification, eutrophication

Title: Environmental impact assessment of rice production in the Mekong Delta

TóM TắT

Hiện nay, mối quan tâm về vấn đề môi trường đang gia tăng đáng kể trong tất cả các ngành nông nghiệp. Để làm giảm bớt các tác động môi trường, việc sản xuất nông sản cần được đánh giá về tác động môi trường từ quy trình sản xuất. Nghiên cứu này được thực hiện qua số liệu điều tra về việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và xăng dầu của 150 ruộng canh tác lúa 3 vụ của nông dân tại các huyện Châu Thành (Sóc Trăng), Cai Lậy (Tiền Giang), Thoại Sơn (An Giang) và Phước Long (Bạc Liêu). Phương pháp đánh giá vòng đời (LCA) được sử dụng để đánh giá tác động môi trường và được thực hiện bằng phần mềm SimaPro. Kết quả cho thấy, để sản xuất một kg lúa, tác động ấm lên toàn cầu là 609.6 g CO2-tương đương, tác động chua hóa là 4,7 g SO2-tương đương và tác động phú dưỡng hóa là  47,9 g NO3-tương đương. Tác động ấm lên toàn cầu trong sản xuất 1 kg lúa phần lớn là do phát thải khí CH4 từ đất lúa (69,04%) và việc sử dụng phân đạm (26,84%). Việc dụng phân đạm gây chua hóa nhiều nhất (93,63%) và việc sử dụng đất gây phú dưỡng hóa nhiều nhất (80,30%).

Từ khóa: LCA, lúa, ấm lên toàn cầu, chua hóa, phú dưỡng hóa

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-11
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 39-50
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 51-63
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 55-64
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 64-75
Tải về
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 65-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...