Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 94-105
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/04/2016

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Improving the value chain of Phu Tan sticky rice by using “one must do, five reductions” technique (1M5Rs)

Từ khóa:

Nếp Phú Tân, Một phải năm giảm-1P5G, Chuỗi giá trị nếp

Keywords:

“one must do, five reductions” (1M5Rs), Phu Tan, sticky rice, value chain

ABSTRACT

It is very necessary to link production with markets in order to increase added values in the Phu Tan sticky rice value chain. This study was undertaken in the Phu Tan district, An Giang province in 2014-2015 to improve Phu Tan sticky rice value chain serving sticky rice production planning in An Giang province. Participatory and value chain approaches were applied using key informant panel, focus group discussion and individual interviews. The results showed that there was an amount of safe and clean Phu Tan sticky rice produced according to 1M5Rs technique, which reduced production costs while increased farmers’ revenue. There were two Phu Tan sticky rice consumption channels including domestic and export where the latter shared 90% of total quantity. The profit, as well as actors involved, of the export channel was higher than that of the domestic one. Net added value of sticky rice with 1M5Rs was higher than that of sticky rice produced traditionally. Amongst actors involved in the chain, farmers were one gaining highest added value. In terms of sticky rice’s market demands, it was focused mostly on indicators related to farming practices. Therefore, 1M5Rs technique is a highly feasible solution, which should be employed to improve values of the chain and enhance competitive ability in the context of international integration.

TÓM TẮT

Liên kết sản xuất - tiêu thụ nhằm cải thiện giá trị gia tăng chuỗi nếp Phú Tân là rất cần thiết. Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Phú Tân tỉnh An Giang trong năm 2014 - 2015 nhằm cải thiện chuỗi giá trị nếp Phú Tân phục vụ công tác quy hoạch sản xuất nếp tỉnh An Giang. Cách tiếp cận có sự tham gia và chuỗi được sử dụng trong nghiên cứu thông qua thảo luận nhóm, phỏng vấn người am hiểu và tác nhân trong chuỗi. Kết quả nghiên cứu cho thấy nếp Phú Tân có một sản lượng nếp sạch sản xuất theo 1P5G giúp giảm giá thành sản xuất và tăng thu nhập nông dân. Tiêu thụ sản phẩm nếp Phú Tân có hai kênh xuất khẩu (chiếm 90% tổng sản lượng) và nội địa (chiếm 10% sản lượng). Lợi nhuận toàn chuỗi kênh xuất khẩu cao hơn kênh nội địa và có nhiều tác nhân tham gia. Giá trị gia tăng thuần của nếp 1P5G cao hơn so với nếp sản xuất truyền thống. Nông dân là tác nhân có giá trị gia tăng cao so với các tác nhân khác. Yêu cầu thị trường quan tâm tiêu chí chất lượng nếp liên quan đến kỹ thuật canh tác. Do vậy, công cụ 1P5G là một giải pháp kỹ thuật có tính khả thi trong cải thiện hiệu quả kinh tế chuỗi, gia tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trích dẫn: Nguyễn Hồng Tín, 2016. Cải thiện chuỗi giá trị nếp phú tân thông qua sử dụng công cụ một phải năm giảm-1P5G. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 94-106.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 130-142
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-25
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 18-29
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 25-34
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 52-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 74-83
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 76-85
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 80-91
Tải về
Trong (2021) Trang: 305-326
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng song Cửu Long, Việt Nam
1 (2019) Trang: 189-226
Tạp chí: Resource Governance, agriculture and sustainable livelihoods in the lower Mekong basin
5 (2015) Trang: 1-20
Tạp chí: The first mission of macro-economic and socio-economic discipline teams on 14-26 September 2015 at MRCS, Vientiane, Lao PDR
(2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015
6/2011 (2011) Trang: 282-293
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
(2014) Trang: 20-22
Tạp chí: Incentivized Management of Mangrove Ecosystems in Southeast Asia (IMMESEA)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...