Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 52-63
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/11/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

Title:

Evaluating current status and cadres, civil servants’ training demands in Can Tho City

Từ khóa:

Cán bộ, công chức, nhu cầu đào tạo, Thành phố Cần Thơ

Keywords:

Civil servants, tranning demands, Can Tho city

 

ABSTRACT

Evaluating current status and training demands of cadres, civil servants (CCSs) to develop training contents and program increasing the Can Tho human resource quality is very essential. This paper presents advantages, problems and challenges in training activity and determines training demands (including contents and organisation forms) of CCSs (staff, heads/vice-heads of department, services’ leaders at provincial and district levels). The study shows that more than 70% of CCSs were trained within 5 recent years. However, training activity faces many challenges such as trainee’s nomination, training contents, time, duration and organisation were unsuitable. Knowledge on politics and administration rather than professional skills was focused. All interviewed CCSs have training needs. Professional skills, technologies application, and soft skills are preferable. CCSs at different positions require various contents, skills and training approaches. Short training is proposed to staff and heads/vice heads while self-improvement is applied to leaders. There are variations on recommending training demands among three CCSs’ positions to the same CCS (e.g. staff, heads/vice-heads, leaders). Therefore, job description should be applied to every position to make consistent understanding on training demands to improve CCSs’ competency meeting job requirements at specific CCSs’ positions. This study results are fundamental to develop frame program, contents and training methods to enhance Can Tho city human resource quality.

TÓM TẮT

Đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức (CBCC) để xây dựng nội dung, chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố Cần Thơ (TPCT) là cần thiết. Bài viết này phản ánh những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong công tác đào tạo cũng như xác định nhu cầu đào tạo của CBCC viên, trưởng/phó phòng và lãnh đạo sở ban ngành, quận/huyện bao gồm nội dung và hình thức tổ chức đào tạo. Nghiên cứu cho thấy hơn 70% CBCC TPCT được đào tạo trong 5 năm gần đây. Tuy nhiên, công tác đào tạo còn nhiều thách thức như chọn đối tượng, nội dung, thời gian và thời điểm tổ chức chưa hợp lý. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước được tập trung nhiều hơn kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm. Trong chiến lược phát triển nhân sự, tất cả sở ban ngành, quận/huyện đều có nhu cầu đào tạo CBCC. Chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng tổng hợp được đề xuất ưu tiên đào tạo. Vị trí CBCC khác nhau đòi hỏi những nội dung, kỹ năng, hình thức đào tạo khác nhau. Đào tạo/ bồi dưỡng ngắn hạn trở nên hợp lý đối với nhân viên, trưởng/phó phòng, trong khi tự học phù hợp cho lãnh đạo. Có sự khác biệt về nhận định đề xuất đào tạo giữa các nhân viên và lãnh đạo cho cùng một đối tượng (CBCC, trưởng phó phòng, lãnh đạo). Do vậy, việc mô tả công việc của từng vị trí rất cần thiết giúp CBCC có sự am hiểu thống nhất nhu cầu đào tạo cải tiến năng lực đáp ứng công việc của CBCC ở các vị trí khác nhau. Kết quả nghiên cứu làm nền tảng xây dựng chương trình khung, nội dung và phương pháp đào tạo để cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TPCT.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 130-142
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-25
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 18-29
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 25-34
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 74-83
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 76-85
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 80-91
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 94-105
Tải về
Trong (2021) Trang: 305-326
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng song Cửu Long, Việt Nam
1 (2019) Trang: 189-226
Tạp chí: Resource Governance, agriculture and sustainable livelihoods in the lower Mekong basin
5 (2015) Trang: 1-20
Tạp chí: The first mission of macro-economic and socio-economic discipline teams on 14-26 September 2015 at MRCS, Vientiane, Lao PDR
(2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015
6/2011 (2011) Trang: 282-293
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
(2014) Trang: 20-22
Tạp chí: Incentivized Management of Mangrove Ecosystems in Southeast Asia (IMMESEA)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...