Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 29 Jun 2016
Revised 19 Sep 2016

Accepted 29 Jul 2017

 

This paper is aimed to study the feasibility of using a mixture of fly ash and residual rice husk ash for producing unfired building bricks. The brick mixtures were designed using densified mixture design algorithm concept. A small amount of ordinary Portland cement (5–10%) was added into the mixtures as binder substitution. Especially, unground rice husk ash was used to replace natural aggregate in the mixtures by 10–20%. The brick samples with dimensions of 220×105×60 mm were prepared in accordance with TCVN 1451:1998 using a forming pressure of 35 MPa. These samples were subjected to the tests of compressive strength, flexural strength, water absorption, and bulk density. The experimental results revealed that all of the brick samples achieved good mechanical properties that well-conformed to the requirements of the related Vietnamese standards. The compressive strength and water absorption of the brick samples were respectively in the range of 13.8-19.7 MPa and 9.7-14.8%. The results of the present study further demonstrated a great potential to produce the unfired building bricks from fly ash and residual rice husk ash.

Keywords

Densified mixture design algorithm, fly ash, rice husk ash, unfired building brick

Cited as: Phuoc, H.T., 2017. Engineering properties of unfired building bricks incorporating various industrial wastes. Can Tho University Journal of Science. Vol 6: 69-73.

Các bài báo khác
(2022) Trang: 174-183
Tạp chí: Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 57: Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay, Tháng 5, Năm 2021, Hà Nội, Việt Nam
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...