Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 154-160
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/03/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Study on the effect of nitrite on hematological parameters and growth of snake head fish (Channa striata)

Từ khóa:

Huyết học, cá lóc, nitrit, tăng trưởng

Keywords:

Hematology, Channa striata, nitrite, growth

ABSTRACT

Snakehead fish (Channa striata Bloch, 1793) with body mass of 8 to12 g were used for the study on the effects of nitrite on growth and hematological parameters. The first experiment was carried to determine the LC50-96 hours of nitrite on this fish. The other two experiments were conducted for measuring hematological parameters and fish growth.

The result showed that LC50-96 hrs. value of nitrite on the snakehead fish (Channa striata) was 238.8 mg/L N-NO2-. The number of red blood cells, hematocrit and hemoglobin of fish exposed to high concentrations of NO2-N decreased. However, metHb value of the fish increased and the highest concentration was found at 72 hours of exposure. After 90 days of culture, the fish growth decreased significantly at the concentrations of 184.6 mg/L and 201.6 mg/L N-NO2-. Daily growth rate (DWG), specific growth rate (SGR) and the survival rate of fish raised at concentration of 184.6 mg/L and 201.6 mg/L N-NO2-were significantly lower than those in the control and 11.94 mg/L N-NO2- after 90 days of culture. The results showed that the growth of snakehead fish is affected by high concentrations of nitrite in the water (above safe concentration).

TóM TắT

Cá lóc (Channa striatus Bloch, 1793) ở giai đoạn giống có trọng lượng 8-12 gam/con được dùng làm nghiên cứu ảnh hưởng của nitrit lên các chỉ tiêu huyết học và tăng trưởng. Thí nghiệm đầu được thực hiện để xác định giá trị LC50-96 giờ của nitrit trên cá. Hai thí nghiệm còn lại được tiến hành để phân tích các chỉ tiêu huyết học và tăng trưởng của cá lóc.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị LC50-96 giờ ảnh hưởng của nitrit lên cá lóc (Channa striata) là 238,8 mg/L NO2-. Số lượng hồng cầu, hematocrit và hemoglobin của cá giảm khi tiếp xúc với nồng độ nitrit càng cao. Tuy nhiên giá trị metHb của cá tăng và chiếm hàm lượng cao nhất sau 72 giờ tiếp xúc. Sau 90 ngày nuôi, tăng trưởng của cá giảm đáng kể ở nồng độ 184,6 mg/L và 201,6 mg/L NO2-. Tốc độ tăng trưởng theo ngày (DWG) và tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SCR), tỉ lệ sống của cá ở nồng độ 184,6 mg/L và 201,6 mg/L thấp hơn có ý nghĩa so với cá ở nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức 11,94 mg/L sau 90 ngày nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh trưởng của các lóc bị ảnh hưởng bởi nồng độ nitrit cao (cao hơn nồng độ an toàn).

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 1-10
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 1-11
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 11-19
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 19-28
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 247-254
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 258-268
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 273-281
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 29-37
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 55-63
Tải về
trong Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 59-67
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
trong Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 50-58
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà (2021) Trang: 70-95
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản
Đỗ Thị Thanh Hương (2020) Trang: 149-183
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
(2015) Trang: 389
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2014) Trang: 239
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
(2014) Trang: 102
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 35
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
1 (2014) Trang: 85
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish 2014
165 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 165/2013; ISSN 1859-1175) Trang 81-83
164 (2013) Trang: 171
Tạp chí: Comparative Biochemistry and Physiology, PartA, 164 (2013)171-180
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Aqua Rese
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...