Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 28-37
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về

Abstract

After the Catfish war in 2002, there have been a lot of changes in production, processing and marketing on pangasius market in theMekongDelta (MD). Trends of market development are identified as continuing increase in areas for raising, much-more interested product quality from the both of raiser and exporting-processing companies (EPCs), and the linking needs among raisers as well as between raisers and EPCs will be largely and deeply developed in the future. Developing a market information system and a whole fish-raising master plan for provinces in the MD as well as helping raisers connect with market are considered as important solutions for development of pangasius market in the MD.          

Keywords: Market, Marketing, Production, Processing, Quality, theMekongDelta

Title: Market Study of Cultured Pangasius from theMekongDelta,Vietnam

Tóm tắt

Từ sau vụ kiện ?bán phá giá? năm 2002 đã có nhiều thay đổi trong sản xuất, chế biến và thị trường cá tra và ba sa ở ĐBSCL. Xu hướng phát triển thị trường này trong tương lai sẽ bao gồm: diện tích nuôi sẽ được tiếp tục mở rộng, người nuôi và các công ty chế biến xuất khẩu (CTCBXK) sẽ hướng tới chất lượng sản phẩm nhiều hơn, và nhu cầu nối kết giữa người nuôi với nhau và với các CTCBXK sẽ phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn trong tương lai. Việc phát triển một hệ thống thông tin thị trường, xây dựng qui hoạch nuôi chung cho các tỉnh ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), cũng như giúp cho người nuôi nối kết với thị trường được xem là những giải pháp quan trọng cho việc phát triển thị trường này ở ĐBSCL.   

Từ khoá: Thị trường, Làm thị trường, Sản xuất, Chế biến, Chất lượng, đồng bằng sông Cửu Long

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 16-23
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 22-30
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 24-31
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 256-268
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 71-78
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 84-93
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 95-104
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
ISSN 2734-9888 (2022) Trang: 33-41
Tạp chí: Bộ xây dựng
2 (2022) Trang: pp. 14-37
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
2 (2022) Trang: pp. 38-55
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
5 (2022) Trang: PP 114-124
Tạp chí: American International Journal of Business Management (AIJBM)
15 (2020) Trang: 56-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Số 11 (108) (2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
1 (74) (2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
21 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp & phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...