Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 71-78
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/08/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

Study on value chain of green apple in Ninh Thuan provine

Từ khóa:

Táo, chuỗi giá trị, giá trị gia tăng, giá trị gia tăng thuần

Keywords:

Green apple, value chain, value added, net value added

ABSTRACT

The study was conducted through surveying 126 actors involved in the value chain of green apple in three districts of in Ninh Thuan Province, Vietnam: Ninh Hai, Ninh Phuoc and Phan Rang. Several experts were also interviewed in this study. The study applied the theories of value chain link and competitive advantage analysis in order to find out how market operation of this chain is. The main results obtained from this study show that there are two traditional marketing channels for fresh green apple and one for dryed green apple. Income distribution is not in favour of the growers. However, there is a room for improvement of this income distribution among actors towards increasing growers? distributed income. Through using SWOT analysis, this study identified four groups of strategies, including eight groups of activities needed to implement in order to increase net value added for the whole chain in general, and for growers in particular.

TóM TắT

Nghiên cứu khảo sát 126 tác nhân tham gia chuỗi giá trị tại 3 huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Phan Rang của tỉnh Ninh Thuận và các chuyên gia trong lĩnh vực này. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp tiếp cận liên kết chuỗi giá trị và phân tích lợi thế cạnh tranh ngành hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuỗi giá trị hiện tại có 2 kênh phân phối truyền thống đối với sản phẩm táo tươi và 1 kênh phân phối tiềm năng đối với sản phẩm táo sấy. Phân phối lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi hiê?n theo hươ?ng không co? lơ?i cho ngươ?i trô?ng. Tuy nhiên, vâ?n co? như?ng điê?m đê? ca?i thiê?n hiê?n tra?ng phân phô?i thu nhâ?p na?y giư?a ca?c ta?c nhân theo hươ?ng gia tăng phân phô?i thu nhâ?p cho ngươ?i trô?ng. Qua phân tích ma trận SWOT nghiên cứu đã đề xuất được 4 nhóm chiến lược, bao gô?m 8 nhóm hoạt động cần thực hiện để gia tăng lơ?i nhuâ?n cu?a toa?n chuô?i no?i chung va? cho ngươ?i trô?ng no?i riêng.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 16-23
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 22-30
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 24-31
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 256-268
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 28-37
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 84-93
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 95-104
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
ISSN 2734-9888 (2022) Trang: 33-41
Tạp chí: Bộ xây dựng
2 (2022) Trang: pp. 14-37
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
2 (2022) Trang: pp. 38-55
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
5 (2022) Trang: PP 114-124
Tạp chí: American International Journal of Business Management (AIJBM)
15 (2020) Trang: 56-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Số 11 (108) (2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
1 (74) (2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
21 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp & phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...