Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về

ABSTRACT

At present, the vast majority of studies on the Vetiver grass focus on the functions of soil and water conservation, land reclamation and hillside protection. Vetiver grass has been widely known for its effectiveness in erosion, and sediment control. It is also known to be highly tolerant to extreme soil conditions (Truong and Baker, 1998). However, so far, little is known on the application of Vetiver grass as feed for ruminants. This study aims to investigate the total biomass yield and chemical composition of Vetiveria zizanioides under different harvesting times.

The trial was a randomised complete block design with 3 treatments and 6 replications : the first harvest after 3 months and then every 30-day; 45-day and 60- day . Vetiver grown at spacing 50x30 cm between rows and within the row. Biomass Vetiver grass were affected cutting frequency. Vetiver grown at 50x30 cm resulted in highest dry foliage yield (tonnes/ha) at the 30 days of harvesting.

Keywords: Vetiver grass, productivity, quality, persistence, cutting regimes.

Title: Effect of cutting on forage yield and nutrient value of Vetiveria Zizanioides grass

TóM TắT

Kết quả thí nghiệm nông học cho thấy cỏ Vetiver có khả năng chống chịu bệnh và cạnh tranh cỏ dại tốt. Năng suất chất xanh, chất khô và protein thô ở lứa cắt thứ 2 và thứ 3 khi thu hoạch 30 ngày luôn cao hơn so với 45 và 60 ngày sau khi cắt khi qui về cùng thời gian (P=0,001). Thời gian thu hoạch ảnh hưởng đến thành phần hóa học của cỏ qua lứa thứ 2 và 3, thời gian trồng càng dài thì hàm lượng vật chất khô (VCK), xơ và lignin càng tăng, và sự khác biệt là rất có ý nghĩa ở cả 3 NT: 30, 45 và 60 ngày sau khi cắt (P = 0,001). Ngược lại, hàm lượng đạm thô có trong cỏ tỉ lệ nghịch với thời gian cắt. Các giá trị khác như ADF, NDF và khoáng không có sự chênh lệch nhiều giữa các nghiệm thức.

Từ khóa: Vetiver, sinh trưởng, năng suất, giá trị dinh dưỡng

Các bài báo khác
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...