Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
197 (2015) Trang: 68-73
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Experiment was conducted to evaluate effects on fermentation characteristics and nutritive value of ensiling Tithonia diversifolia and taro with or without 5% "A" molasses. Samples of processed were taken on the day of ensiling and of the ensiled product after 7, 14, 21days to determine their nutritive value.  

All silages had attractive smell. pH dropped from an average of 6 at the start of ensiling and continued to decrease with increasing length of duration and increasing levels of molasses. Ensiling reduced the concentration of oxalate but the effects were most pronounced  50% reduction. A level of 5% molasses of 50% Tithonia and 50% Taro at 7 to 21 days ensiling period appeared optimum and most suitable for effective ensiling of Tithonia diversifolia leaves. 

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...