Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm thực hiện tại Trại Nghiên Cứu và Thực Nghiệm Nông Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ, tư thang 7 đên thang 9 năm 2014, được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức khẩu phần (CN0, CN30, CN70, CN1000) tương ưng vơi 4 mức độ (0, 30, 70 và 100% vật chất khô) Chum ngây thay thế cỏ lông tây trong khẩu phần và được lặp lại 3 lần nhằm xác định mức sử dụng tối ưu trong khẩu phần nuôi thỏ lai tăng trưởng. Mỗi đơn vị thí nghiệm là 4 thỏ có khối lượng 1,6±0,5 kg/con. Kết quả cho thấy sử dụng Chum ngây nuôi tho có sự cải thiện về lượng thức ăn tiêu thụ, ti lê tiêu hoa dương chât cua khâu phân va không có ảnh hưởng lên các chỉ tiêu sinh lý máu.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 125-131
Tải về
(2009) Trang:
Tạp chí: International Workshop on Small Ruminant Production and Devalopment in South East Asia
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Vasin
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...