Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2018) Trang: 105-115
Tạp chí: Phát triển Bền Vững Vùng
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết là phân tích tác động của trách nhiệm xã hội (TNXH) đến nhận thức của nhân viên ngân hàng (NH) ở đồng bằng Sông Cửu Long. Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu từ 113 nhân viên đang làm việc ở các NH để kiểm định các thành phần của TNXH tác động đến niềm tin và sự gắn kết với NH. Hai phương pháp phân tích chính được sử dụng là phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Kết quả cho thấy có mối quan hệ thuận chiều tích cực giữa TNXH và niềm tin của nhân viên, trong đó trách nhiệm pháp lý tác động mạnh nhất, tiếp đến là trách nhiệm từ thiện, đạo đức và kinh tế. Niềm tin và sự gắn kết của nhân viên cũng có mối quan hệ cùng chiều tích cực. Do đó, để nâng cao niềm tin cũng như sự gắn kết của nhân viên, một số khuyến nghị để thực hiện tốt TNXH được đề xuất cho các ngân hàng.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 168-177
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 19-33
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 85-94
Tải về
(2018) Trang: 414-437
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đại Học Cần Thơ, 21/12/2019
148 (2018) Trang: 48-67
Tạp chí: Tạp chí công nghệ ngân hàng
(2017) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề về kế toán - kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...