Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 168-177
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 08/03/2018

Ngày duyệt đăng: 21/06/2018

 

Title:

The influence of responsibility accounting on firm performance in the Mekong delta

Từ khóa:

Hiệu quả hoạt động, kế toán quản trị, kế toán trách nhiệm, trung tâm trách nhiệm

Keywords:

Firm performance, managerial accounting, responsibility accounting, responsibility center

ABSTRACT

Responsibility accounting (RA)is one of the tools that is highly appreciated and indispensable by managers;however, measuring the influence of RA’s factors on firm performance is a controversal topic. The study about the influence of RA on firm performance in the Mekong Delta isaimedto propose some recommendationsfor better RA implementation to enhance firm’s performance. The data were collected from 122 firms through the questionnaires. The descriptive statistics, Cronbach Alpha testing, Exploratory Factor Analysis andMultiple Linear Regresstion were used in this study. The level of applying RA at firms in the Mekong Delta is pretty good. The results showed that the division of the organizational structure intoresponsibility centres,budgets, the existence of incentive systemcorrelated with the results of the responsibility centers and awareness of the manager have a positive effect, while administrative permissions and the distribution of costs and revenues to responsibility centers according to the center’s ability and validity have a negative effect on the firm performance. Some recommendations should be carried out to enhane the firm performance.

TÓM TẮT

Kế toán trách nhiệm (KTTN) là một trong các công cụ được đánh giá cao và không thể thiếu trong quản lý doanh nghiệp, tuy nhiên đo lường tác động của các nhân tố thuộcKTTN đến hiệu quả hoạt động là một chủ đề cần thảo luận. Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của KTTN đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cách áp dụng KTTN phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động. Số liệu được thu thập từ 122 doanh nghiệp qua phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá, kiểm định Cronbach Alpha và phân tích bằng mô hình hồi quy bội được sử dụng trong nghiên cứu này. Việc thực thi KTTN tại các doanh nghiệp ở ĐBSCL ở mức khá. Kết quả hồi quy cho thấy việc phân chia cơ cấu tổ chức thành các trung tâm trách nhiệm, lập dự toán, chính sách khen thưởngvà nhận thức của nhà quản lý ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả. Trong khi phân quyền quản lý và phân bổ thu nhập – chi phí ảnh hưởng tiêu cựcđến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.Cuối cùng, một số giải pháp đồng bộ được đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trích dẫn: Lê Phước Hương, Lưu Tiến Thuận và Huỳnh Ngọc Lan Anh, 2018. Ảnh hưởng của kế toán trách nhiệm đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4D): 168-177.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 19-33
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 85-94
Tải về
(2018) Trang: 414-437
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đại Học Cần Thơ, 21/12/2019
148 (2018) Trang: 48-67
Tạp chí: Tạp chí công nghệ ngân hàng
(2017) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề về kế toán - kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...