Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 19-33
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/03/2017

Ngày nhận bài sửa: 13/06/2017

Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

 

Title:

Corporate social responsibility - a literature review and future research directions

Từ khóa:

Các bên liên quan, hiệu quả tài chính, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Keywords:

Corporate social responsibility, financial performance, stakeholders

ABSTRACT

Corporate social responsibility (CSR) is one of the most prominent concepts in the literature. Theoretical and empirical research largely addressed this issue since 1950s. Considering the increasing importance of CSR, it is required for scholars and managers to pay attention to different aspects of CSR. The main purpose of this review is to proffer a precise understanding of what has already been investigates and the findings regarding the issues of CSR (135 articles). It is to discuss possible data sources, conceptual frameworks of CSR, evaluates findings, reliable measures of CSR to stakeholders, and then to propose directions for future studies. The literature review revealed many theories used in CSR reasearches but Carroll's theory and stakeholder theory were the most in use. In Vietnam, CSR was discussed aiming to improve regulatory frameworksin general; while foreign studies analyzed each aspect of customer, employee, and branding to build suitable business strategies. Future research should examine the role of mediating variables. It was proposed that SMEs, customer aspects and mediators should be further studied to maximine the benefits of CSR activities.

TÓM TẮT

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là khái niệm được chú ý nhiều. Các nghiên cứu lý luận hay thực nghiệm đề cập đến chủ đề này từ những năm 1950. Xét thấy tầm quan trọng của CSR ngày càng tăng, các học giả cũng như nhà quản lý cần tập trung nghiên cứu các khía cạnh của CSR.Bài viết tổng kết các nghiên cứu trước đây (135 bài báo khoa học) liên quan đến các chủ đề về CSR, cụ thể là thảo luận nguồn dữ liệu, các khung lý thuyết, đánh giá kết quả nghiên cứu, đo lường CSR theo các bên liên quan và đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai. Qua lược khảo cho thấy nhiều lý thuyết được sử dụng trong nghiên cứu CSR nhưng lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết Carroll được sử dụng phổ biến nhất. Trong nước, CSR được quan tâm nhiều để hoàn thiện về mặt thể chế chung, chưa đi sâu từng ngành nghề. Trong khi các nghiên cứu nước ngoài phân tích theo từng khía cạnh khách hàng, nhân viên và thương hiệu nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý theo từng ngành. Nghiên cứu đề xuất tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, bổ sung các biến trung gian, cũng như tập trung vào đối tượng khách hàng nhằm tối đa hóa lợi ích từ các hoạt động CSR.

Trích dẫn: Lê Phước Hương và Lưu Tiến Thuận, 2017. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Tổng kết một số chủ đề và đề xuất hướng nghiên cứu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 19-33.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 168-177
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 85-94
Tải về
(2018) Trang: 414-437
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đại Học Cần Thơ, 21/12/2019
148 (2018) Trang: 48-67
Tạp chí: Tạp chí công nghệ ngân hàng
(2017) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề về kế toán - kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...