Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 173-181
Tải về

ABSTRACT

Exploratory factor analysis (EFA) and Confirmatory factor analysis (CFA) was employed to examine a measure of supermarket service quality in Cantho city. The resuts identifies 5 dimensions with 17 attributes of a measure of supermarket service quality: products, responseness of employees, display of goods, space for shopping and the safety. The results also provides the dimensions for evaluating supermarket service quality, and solutions for service quality management of supermarket in Cantho city.

Keywords: Service quality, CFA, SEM, supermarket, Cantho city

Title: Examining a measure of service quality: A case study of supermarkets in Can Tho city

TóM TắT

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để kiểm định thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị cho thị trường thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu đã xác định thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị cho thị trường Cần Thơ bao gồm 5 thành phần: hàng hóa, khả năng phục vụ của nhân viên, thành phần trưng bày, không gian mua sắm và các yếu tố an toàn tại siêu thị với 17 biến quan sát. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở thang đo đánh giá chất lượng dịch vụ cho các siêu thị tại thành phố Cần Thơ, cũng như đóng góp thông tin, định hướng giải pháp quản trị chất lượng dịch vụ siêu thị cho nhà quản trị siêu thị tại thị trường thành phố Cần Thơ

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, EFA, CFA, siêu thị, thành phố Cần Thơ

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 169-179
Tải về
1 (2013) Trang: 7
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 228
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...