Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 508-518
Tạp chí: Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10, tại Hà Nội, ngày 22-23 tháng 10 năm 2020
Liên kết:

Bọ cánh lưới nâu M. subanticus được nghiên cứu dưới điều kiện phòng thí nghiệm ở nhiệt độ trung bình 29,4°C, độ ẩm 72%. Kết quả ghi nhận M. subanticus trải qua 4 giai đoạn phát triển, gồm trứng (3,8 ngày), ấu trùng (4,9 ngày), nhộng (6,1 ngày) và thành trùng; trong đó thời gian sống của thành trùng đực và cái lần lượt là 12,3 và 14,2 ngày. Thành trùng bọ cánh lưới có kích thước từ 11,8-12,5 mm, màu nâu, có 4 cánh với cùng kích cỡ, nhiều vân phủ kín bụng khi đậu. Trong thí nghiệm khảo sát khả năng ăn mồi của ấu trùng bọ cánh lưới M. subanticus, ấu trùng có thể ăn 4 loài rầy mềm được khảo sát, bao gồm Aphis craccivora, A. gossypii, Rhopalosiphum maidis, Myzus persicae. Khi cho ăn với con mồi là các loài rầy mềm khác nhau, rầy mềm A. gossypii là loài được ăn nhiều nhất với 101,8 con/ấu trùng và thấp nhất là rầy mềm A. craccivora với 66,2 con/ấu trùng, trong 4 ngày khảo sát. Khi cho ăn với tập hợp của 4 loài rầy mềm, tổng số con mồi bị tiêu thụ nhiều hơn khi so sánh với từng con mồi riêng lẻ. Với 133,5 con/ấu trùng; trong đó, 33,48% là rầy mềm A. gossypii, 27,03% là rầy mềm Myzus persicae, 20,87% là rầy mềm R. maidis và 18,62% là rầy mềm A. craccivora.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 116-123
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 125-129
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 31-37
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 35-44
Tải về
(2020) Trang: 519-526
Tạp chí: Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10, tại Hà Nội, ngày 22-23 tháng 10 năm 2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...