Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 547-554
Tạp chí: Hội Nghị Côn Trùng Học Quốc Gia Lần thứ 8
Liên kết:

Hiệu lực gây chết của ba loài nấm ký sinh Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana và Paecilomyces sp. đối với sùng khoai lang, Cylas formicarius (Coleoptera: Curculionidae), được khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, ở nồng độ 108 bào tử/ml, độ hữu hiệu của nấm M. anisopliae đạt 100% ở thời điểm 7 ngày sau khi xử lý, không khác biệt ý nghĩa so với độ hữu hiệu của nấm B. bassiana (97,53%), còn độ hữu hiệu của nấm Paecilomyces sp. chỉ đạt đến 31,39% ở thời thời điểm 15 ngày sau khi xử lý. Giữa các nồng độ thử nghiệm, độ hữu hiệu của nấm M. anisopliae ở các nồng độ từ 107?109 bào tử/ml là không khác biệt nhau từ 5 ngày sau khi xử lý. Trong điều kiện nhà lưới, nấm M. anisopliae ở dạng bột nấm tươi cho hiệu quả giết sùng khoai lang cao và nhanh hơn so với dạng bột nấm khô và tương tự xử lý ở hình thức rãi cho hiệu lực giết sùng khoai lang nhanh hơn so với hình thức phun.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 116-123
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 125-129
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 31-37
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 35-44
Tải về
(2020) Trang: 519-526
Tạp chí: Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10, tại Hà Nội, ngày 22-23 tháng 10 năm 2020
(2020) Trang: 508-518
Tạp chí: Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10, tại Hà Nội, ngày 22-23 tháng 10 năm 2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...