Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 116-123
Tải về

Abstract

The sex pheromone of the sweet potato weevil (Cylas formicarius Fab.), (Z)-3-dodecenyl-(E)-2-butenoate compound (Z3-12:E2), was synthesized by a synthetic route via the Wittig reaction with starting reagents were 1,3-propanediol and 1-nonanal. In a field test, Z3-12:E2 at any dose from 0.1 to 1.0 mg gave the same attraction to C. formicarius males with numbers of captured males were significantly higher than that of control. Otherwise, at 0.3 mg dose, there was not significantly different in the numbers of captured males between traps baited with unpurified and purified Z3-12:E2.

Keywords: Cylas formicarius, sex pheromone, (Z)-3-dodecenyl-(E)-2-butenoate, Wittig reaction

Title: Synthesis and field evaluation of the sex pheromone of the sweet potato weevil, Cylas formicarius FAB.

Tóm tă?t

Pheromone giới tính của sùng khoai lang (Cylas formicarius Fab.), hợp chất (Z)-3-dodecenyl-(E)-2-butenoate (Z3-12:E2) được tổng hợp bằng con đường thông qua phản ứng Wittig với các chất phản ứng ban đầu là 1,3-propanediol và 1-nonanal. Trong đánh giá ngoài đồng, Z3-12:E2 ở các nồng độ thử nghiệm 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 và 1,0 mg cho hiệu quả hấp dẫn sùng đực tương đương nhau với số lượng sùng vào bẫy cao và khác có ý nghĩa so với đối chứng. Mặt khác, số lượng sùng được vào bẫy ở nghiệm thức Z3-12:E2 (0,3 mg) chưa tinh lọc là không khác biệt ý nghĩa so với số lượng sùng vào bẫy ở các nghiệm thức Z3-12:E2 (0.3 mg) đã được tinh lọc.

Từ khóa: Cylas formicarius, pheromone giới tính, (Z)-3-dodecenyl-(E)-2-butenoate, phản ứng Wittig

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 125-129
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 31-37
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 35-44
Tải về
(2020) Trang: 519-526
Tạp chí: Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10, tại Hà Nội, ngày 22-23 tháng 10 năm 2020
(2020) Trang: 508-518
Tạp chí: Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10, tại Hà Nội, ngày 22-23 tháng 10 năm 2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...