Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 31-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/11/2015

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

Study on pathogenicity of entomopathogenic fungi on the sweet potato weevil adult, Cylas formicarius (Coleoptera: Curculionidae)

Từ khóa:

Beauveria bassiana, Cylas formicarius, Metarhizium anisopliae, Paecilomyces sp., sùng khoai lang

Keywords:

Beauveria bassiana, Cylas formicarius, Metarhizium anisopliae, Paecilomyces sp., sweet potato weevil

ABSTRACT

The pathogenicity of Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana and Paecilomyces sp. on the sweet potato weevil adult (SPW), Cylas formicarius (Coleoptera: Curculionidae), was investigated under laboratory condition. In laboratory condition, at a density of 108 spores/ml, the effectiveness of M. anisopliae reached 100% at 7 days after inoculation (DAI), not significantly different to that of B. bassiana (97.53%), while the effectiveness of Paecilomyces sp. reached only 31.39% at 15 DAI. Among tested densities, the effectiveness of M. anisopliae at any density from 107-109 spores/ml was not significantly different to each other from 5 DAI. M. anisopliae prepared in fresh powder type gave higher and quicker effectiveness on SPW than that of dry powder; similarly, scattering application showed higher and quicker effectiveness on SPW than that of spraying application.

TÓM TẮT

Khả năng gây bệnh của ba loài nấm ký sinh Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana và Paecilomyces sp. đối với thành trùng sùng khoai lang, Cylas formicarius (Coleoptera: Curculionidae), đã được khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, ở mật độ 108 bào tử/ml, độ hữu hiệu của nấm xanh M. anisopliae đạt 100% ở thời điểm 7 ngày sau khi chủng, không khác biệt ý nghĩa so với độ hữu hiệu của nấm trắng B. bassiana (đạt 97,53%), trong khi đó độ hữu hiệu của nấm tím Paecilomyces sp. chỉ đạt đến 31,39% ở thời điểm 15 ngày sau khi chủng. Giữa các mật số thử nghiệm, độ hữu hiệu của nấm xanh M. anisopliae ở các mật số từ 107–109 bào tử/ml là không khác biệt nhau từ 5 ngày sau khi chủng. Chủng nấm xanh M. anisopliae ở dạng nấm tươi cho hiệu quả gây chết thành trùng sùng khoai lang cao và nhanh hơn so với dạng nấm bột khô và tương tự xử lý ở hình thức rải nấm cho hiệu lực gây chết thành trùng sùng khoai lang nhanh hơn so với hình thức phun nấm trên bề mặt giá thể trong hộp nhựa.

Trích dẫn: Phạm Kim Sơn, Lê Văn Vàng và Trần Văn Hai, 2016. Khả năng gây bệnh của nấm ký sinh đối với thành trùng sùng khoai lang, Cylas formicarius Fabr. (Coleoptera: curculionidae). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44b: 31-37.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 116-123
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 125-129
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 35-44
Tải về
(2020) Trang: 519-526
Tạp chí: Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10, tại Hà Nội, ngày 22-23 tháng 10 năm 2020
(2020) Trang: 508-518
Tạp chí: Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10, tại Hà Nội, ngày 22-23 tháng 10 năm 2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...