Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2022) Trang: 82
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM (CLSCM-2022)

Việc quản lý rác thải y tế là quyết định quan trọng đối với tính bền vững cho môi trường, bao gồm thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Do đó, tối ưu hóa định tuyến từ nơi thu gom đến trung tâm xử lý cho rác thải y tế có thể giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Bài báo này tập trung xây dựng một mạng lưới thu gom và vận chuyển rác thải Covid-19 ở các bệnh viện và khu vực dân cư có lượng rác thải lớn và nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. Một mô hình tối ưu kết hợp dựa trên TSP (Traveling Salesman Problem) và mô phỏng được đề xuất để xác định tối ưu các tuyến đường thu gom và số lượng phương tiện sử dụng, với mục tiêu là tối thiểu tổng chi phí thu gom và vận chuyển rác thải trong mạng lưới. Mô hình đề xuất được áp dụng cho việc vận chuyển rác thải y tế qua 27 vị trí thu gom, một trạm tập kết, nhà máy xử lý, tái chế và bãi chôn lấp được xác định trước ở TP Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 28-35
Tải về
(2022) Trang: 69-81
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM (CLSCM-2022)
(2014) Trang: 32
Tạp chí: The 1st International Conference on Applied Science, Technology and Management (ASTeM 2014)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...